Знак

Променя шрифта и шрифтовия формат на избраните знаци.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Знак

В лентата Форматиране на текст (докато курсорът е в обект), щракнете върху

Икона

Знак


Шрифт

Задайте форматирането и шрифта, който желаете да приложите.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.