Търсене по подобие

Служи за търсене на текстове, подобни на указания в полето Търсене. Отметнете това поле, после щракнете върху бутона Подобие по, за да зададете настройките за подобие.

С търсене по подобие можете например да намерите думи, които се различават с два знака от текста в полето Търсене.

За достъп до тази команда...

Отметнете полето Редактиране - Търсене и замяна - Търсене по подобие и щракнете върху бутона Подобие по.

В лентата Данни от таблица щракнете върху иконата Търсене - поле за отметка Търсене по подобие - бутон Подобие по (изглед на таблица в база от данни)

В лентата Проектиране на формуляр щракнете върху Търсене на запис - поле за отметка Търсене по подобие - бутон Подобие по (изглед на формуляр)


Подобие по

Задайте настройките за търсене по подобие.

Настройки

Задайте критериите, според които се определя дали дадена дума е подобна на израза за търсене.

Размяна на знаци

Въведете броя знаци в търсения текст, които може да са заменени. Например, ако зададете 2 знака, „хотел“ и „петел“ ще бъдат смятани за подобни.

Добавяне на знаци

Въведете максималния брой знаци, с които дадена дума може да надвишава дължината на израза за търсене.

Премахване на знаци

Въведете максималния брой знаци, с които дадена дума може да бъде по-къса от израза за търсене.

Комбиниране

Указва търсене на текст, който отговаря на произволна комбинация от настройките за търсене по подобие.