Настройка на адресен бележник

Редактирайте съответствията на полета и източника на данни за вашия адресен бележник.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Източник за адресния бележник.


Източник за адресен бележник

Задайте източника на данни и таблицата с данни за адресния бележник.

Източник на данни

Изберете източника на данни за адресния бележник.

Таблица

Изберете таблицата с данни за адресния бележник.

Конфигуриране

Служи за добавяне на нов източник в списъка Източник на адресния бележник.

Съответствия на полета

Дефинирайте съответствието на полетата за адресния бележник.

(Име на поле)

Изберете полето в таблицата с данни, което отговаря на елемента от адресния бележник.