Експортиране

Записва текущия документ с друго име и файлов формат на място, определено от вас.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Експортиране


Следващите раздели описват диалоговия прозорец Експортиране на LibreOffice. За да активирате диалоговите прозорци Отваряне и Записване на LibreOffice, изберете - LibreOffice - Общи, след което отметнете Диалогови прозорци на LibreOffice в областта Диалогови прозорци за отваряне/записване.

Едно ниво нагоре

Преминаване с едно ниво нагоре в йерархията на папките. Щракнете и задръжте, за да видите папките от по-високо ниво.

Икона

Едно ниво нагоре

Създаване на нова директория

Създава нова папка.

Икона

Създаване на нова папка

Област за места

Показва предпочитаните места, например преки пътища към локални или отдалечени местоположения.

Област за визуализация

Показва файловете и папките в текущата папка.

Име на файл

Въведете име или път за файла. Можете да въведете и URL

Тип на файл

Изберете файловия формат за записвания документ. В областта за визуализация ще се показват само документи от избрания тип. Типовете файлове са описани в Информация относно филтрите за импортиране и експортиране.

Експортиране

Записва файла.