Общ речник на понятията

Този речник съдържа обяснения на някои от най-важните термини, използвани в LibreOffice.

Можете да търсите в него непознати понятия, с които сте се сблъскали в някое от приложенията на LibreOffice.

ASCII

Съкращение от American Standard Code for Information Interchange (американски стандартен код за обмен на информация). ASCII е знаков набор за изобразяване на текст в персонални компютри. Той съдържа 128 знака, включително букви, цифри, пунктуация и символи. Разширеният знаков набор ASCII съдържа 256 знака. На всеки знак е приписан уникален номер, наричан също ASCII код.

В страници на HTML би трябвало да присъстват само знаци от 7-битовия знаков набор на ASCII. Другите знаци, например немските умлаути, се отбелязват чрез отделен код. Можете да въвеждате знаци от разширения код ASCII. Експортиращият филтър на LibreOffice извършва нужните преобразувания автоматично.

DDE

DDE е съкращение от „Dynamic Data Exchange“ (динамичен обмен на данни) – стандарт, предшественик на OLE (Object Linking and Embedding). При DDE обектите се свързват чрез обръщение към файл, но не се вграждат.

За да създадете DDE връзка, направете следното: изберете клетки от документ на Calc, копирайте ги в клипборда, превключете към друга електронна таблица и изберете Редактиране - Специално вмъкване. Изберете възможността Връзка, за да вмъкнете съдържанието като DDE връзка. Когато връзката бъде активирана, вмъкнатата област ще бъде прочетена от оригиналния файл.

IME

Съкращението IME идва от Input Method Editor (редактор за въвеждане). Това е програма, позволяваща на потребителя да въвежда чрез стандартна клавиатура сложни знаци от знакови набори, различни от тези на западните езици.

JDBC

Чрез интерфейса за приложно програмиране JDBC (Java Database Connectivity, връзки с бази от данни чрез Java) можете да се свързвате с база от данни от LibreOffice. Драйверите за JDBC са написани на езика за програмиране Java и са платформено независими.

ODBC

Протоколът ODBC (Open Database Connectivity, отворен стандарт за връзки с бази от данни) служи за достъп от приложения до бази от данни. Използваният език за заявки е SQL (Structured Query Language). В LibreOffice можете да задавате за всяка база от данни дали заявките да се изпълняват чрез команди на SQL. В противен случай можете да ползвате интерактивната помощ, за да дефинирате заявката си чрез мишката и да предизвикате автоматичното й превръщане в SQL от LibreOffice.

OLE

OLE обектите (Object Linking and Embedding, свързване и вграждане на обекти) могат да бъдат както свързани с документа - цел, така и вградени. Вгаждането вмъква копие на обекта и подробности за програмата - източник в документа - цел. Ако желаете да редактирате обекта, просто активирайте програмата - източник, като щракнете двукратно върху него.

OpenGL

OpenGL (Open Graphics Language, отворен език за графика) е език за триизмерна графика, отначало разработен от SGI (Silicon Graphics Inc). Най-широко се ползват два диалекта на този език: Microsoft OpenGL, разработен за ползване в Windows NT, и Cosmo OpenGL от SGI. Последният предствлява независим графичен език за всички платформи и всякакви компютри, който може да се ползва дори на машини без специален хардуер за триизмерна графика.

PNG

Portable Network Graphics (PNG) е графичен файлов формат. Файловете се компресират с избираем коефициент на компресиране и за разлика от формата JPG при компресирането им никога не се губи информация.

RTF

Форматът RTF (Rich Text Format, обогатен текстов формат) е разработен за обмен на текстови файлове. Една от особеностите му е, че форматирането се преобразува в текстова информация, която може да се чете директно. За съжаление файловете в този формат са по-големи в сравнение с файловете в други формати.

SQL

SQL (Structured Query Language, език за структурирани заявки) е език за заявки към бази от данни. В LibreOffice можете да формулирате заявки както на SQL, така и интерактивно с мишката.

Бази от данни с SQL и SQL сървъри

База от данни, поддържаща SQL, е система за управление на бази от данни, която предоставя интерфейс чрез езика SQL. Тези бази от данни често се ползват в мрежи от тип "клиент-сървър", в които различни клиенти осъществяват достъп до централен сървър (например SQL Server), затова се наричат и бази от данни с SQL сървър или накратко SQL сървъри.

В LibreOffice можете да интегрирате външни бази от данни, поддържащи SQL. Те могат да се намират както върху локалния твърд диск, така и в мрежата. Достъпът се осъществява чрез ODBC, JDBC или чрез вътрешен драйвер, интегриран в LibreOffice .

Бройна система

Бройната система се определя от броя на знаците, достъпни за представяне на числа. Например десетичната система е базирана на десетте цифри от 0 до 9, двоичната - на двете цифри 0 и 1, а шестнайсетичната - на 16 знака: от 0 до 9 и от A до F.

Бутон - брояч

  1. При елементите за управление във формуляри бутонът – брояч е свойство на поле за число, валута, дата или час. Ако свойството „Бутон - брояч“ е разрешено, полето показва двойка символи – стрелки, сочещи хоризонтално или вертикално в противоположни посоки.

  2. В развойната среда за Basic под бутон – брояч се разбира числовото поле заедно с двата символа – стрелки.

В полето - брояч можете да въведете числена стойност или да изберете стойността чрез бутоните със стрелки нагоре и надолу. Можете да ползвате клавишите със стрелка надолу и нагоре от клавиатурата, за да увеличавате или намалявате стойността в полето. Клавишите Page Up и Page Down попълват съответно максималната и минималната стойност в полето.

Ако полето до бутона – брояч задава числови стойности, можете да укажете мерна единица, например 1 см или 5 мм, 12 пкт или 2".

Висящи редове

Висящите редове са редове от началото или края на абзац, които са останали на друга страница. В текстов документ на LibreOffice можете да укажете автоматично предотвратяване на висящите редове в желаните абзацни стилове. При това можете да зададете минималния брой редове, които трябва да се виждат заедно в страницата.

Връзка

Командата Връзки се намира в менюто Редактиране. Тя може да бъде задействана само ако текущият документ съдържа поне една връзка. Когато вмъквате например картина, можете или да я вмъкнете пряко в документа, или да я вмъкнете като връзка.

Когато обект бъде копиран директно в документ, размерът на документа се увеличава (най-малко) с размера на обекта в байтове. Можете да запишете документа и да го отворите в друг компютър и вмъкнатият обект ще бъде на мястото си.

Ако вмъкнете обекта като връзка, се вмъква само обръщение към името на файла. Размерът на файла с документа се увеличава само с дължината на пътя в обръщението. Ако отворите документа с друг компютър обаче, свързаният файл трябва да се намира точно на същото място, което е указано в обръщението, за да го видите в документа.

С командата Редактиране - Връзки можете да видите кои файлове са свързани с документа. Ако е нужно, връзките могат да бъдат премахвани. При това съответната връзка се прекъсва и обектът се вмъква директно.

Закачване

Някои прозорци в LibreOffice, например „Стилове“ и „Навигатор“, могат да се местят, преоразмеряват и закачват за ръба на главния прозорец. На всеки ръб можете да закачите няколко прозореца, един върху друг или един до друг. След това можете да сменяте съотношението между размерите им, като местите разделителната линия помежду им.

За да откачите и закачите наново, натиснете и задръжте клавиша и щракнете двукратно върху празна област в прозореца. В прозореца „Стилове“ можете да щракнете двукратно и върху сивата част на прозореца до иконите, задържайки натиснат клавиша .

Закачване с автоскриване

На всеки ръб на прозорец, където е закачен друг прозорец, се появява бутон, който ви позволява да визуализирате или скривате прозореца.

Контекстно меню

За да активирате контекстното меню на обект, първо щракнете върху обекта с на мишката, за да го изберете, след което . Някои контекстни менюта могат да бъдат извикани дори ако обектът не е избран. Контекстни менюта има почти навсякъде в LibreOffice.

Криви на Безие

Разработени от френския математик Пиер Безие (Pierre Bézier), кривите на Безие представляват математически дефинирани криви за ползване в двумерни графични приложения. Кривата се задава чрез четири точки: начална и крайна позиция и две отделни контролни точки. Кривите на Безие могат да бъдат редактирани чрез местене на тези точки с мишката.

Кърнинг

Кърнингът е увеличаване или намаляване на пространството между двойки букви с цел подобряване общия вид на текста.

Таблиците за кърнинг съдържат информация за това кои двойки букви изискват по-голяма разредка. Тези таблици обикновено са част от шрифт.

Напасване на редовете

Напасване на редовете е типографски термин, който се отнася за подравненото отпечатване на редовете в област с текст от двете страни на страница от книга, вестник или списание. Така се подобрява четливостта на страниците, като се премахват сивите сенки, прозиращи между редовете на текста. Напасване на редовете се извършва и между редове в съседни текстови колони с еднаква височина.

Когато зададете напасване на редовете за абзац, стил за абзац или стил за страници, базовите линии на повлияните знаци се подравняват към вертикалната мрежа на страницата независимо от размера на шрифта и наличието на графика. Ако желаете, можете да зададете настройка за тази мрежа като свойство на стил за страници.

Обект

Обект е екранен елемент, съдържащ данни. Той може да е свързан с данни на приложение, например текст или графика.

Обектите са независими и не влияят един върху друг. С обектите, съдържащи данни, могат да бъдат свързани определени команди. Например обект - графика ще има команди за редактиране на изображението, а електронната таблица ще съдържа команди за изчисляване.

Относително и абсолютно записване

В различни диалогови прозорци (например Инструменти - Автотекст) можете да изберете дали да записвате файловете относително или абсолютно.

Ако изберете относително записване, обръщенията към вградените графики или други обекти в документа ще бъдат запазени относително спрямо местоположението във файловата система. В този случай няма значение къде е записана посочената структура от директории. Файловете ще бъдат намерени независимо от местоположението си, стига обръщението да е към същото устройство или том. Това е важно, ако желаете да направите документа достъпен за други компютри, които може да имат съвсем различна структура от директории и имена на устройства или томове. Препоръчва се да записвате с относителни обръщения и ако желаете да създадете структура от директории в Интернет сървър.

Ако предпочитате записване с абсолютни обръщения, всички обръщения към други файлове ще бъдат абсолютни, според съответното устройство, том или главна директория. Предимството е, че документът, съдържащ обръщенията, може да бъде преместен в друга директория или папка и обръщенията ще останат валидни.

Пряко форматиране и форматиране чрез стилове

Ако форматирате документ без да ползвате стилове, прилагайки пряко различни атрибути върху текста или обектите (рамки, таблици и др.), извършвате „пряко форматиране“. Пряко зададените формати се отнасят само за избраната област и всички промени трябва да се извършват поотделно. Стиловете, от друга страна, не се прилагат пряко върху текста, а първо се дефинират в прозореца „Стилове“ и се прилагат след това. Предимство на стиловете е, че когато промените някой стил, всички части от документа, на които е приписан стилът, се променят едновременно.

Можете да премахнете прякото форматиране от документа, като изберете целия текст с клавишната комбинация +A и изберете командата Форматиране - Изчистване на прякото форматиране.

Първичен ключ

Първичният ключ служи за еднозначно идентифициране на записите в база от данни. Тази еднозначна идентификация се ползва в релационните бази от данни за достъп до данни от други таблици. Ако първичният ключ се цитира в друга таблица, в нея той се нарича външен ключ.

В LibreOffice първичният ключ се дефинира в изгледа за проектиране на таблица, чрез избиране на съответната команда от контекстното меню на заглавния ред за съответното поле.

Релационна база от данни

Релационната база от данни е съвкупност от записи с данни, строго организирани като набор от таблици. Данните в таблиците могат да бъдат извличани и комбинирани по най-различни начини, без да се налага реорганизиране на самите таблици.

Системата за управление на релационни бази от данни (СУРБД) е програма, която ви позволява да създавате, обновявате и администрирате релационна база от данни. СУРБД приема команди на езика SQL, въведени от потребителя или вградени в приложна програма, и създава, обновява или осигурява достъп до базата от данни.

Добър пример за релационна база от данни е следният: имаме база от данни, съдържаща таблиците Клиент, Продажба и Фактура. В таблицата Фактура няма действителни данни за продажби или клиенти; тя само цитира съответните полета от таблиците за клиенти и продажби чрез релационна връзка, или релация(например по стойността на полето за идентификатор на клиент в таблицата с клиенти).

Сложни писмености

Езиците със сложна писменост (англ. complex text layout - CTL) притежават поне една от следните характеристики:

В момента LibreOffice поддържа хинди, тайландски, иврит и арабски като езици със сложна писменост.

Включете поддръжката за сложни писмености в - Езикови настройки - Езици.

Форматиране

Под форматиране се разбира визуалното оформление на текста в текстообработваща програма или програма за настолна издателска дейност. Това включва определянето на формат на хартията, очертания на страницата, шрифтове и ефекти за текста, отстъпи и разредки. Можете да форматирате пряко или чрез стиловете, предлагани от LibreOffice.