Най-често използваните бутони

Отказ

Натискането на Отказ затваря диалоговия прозорец без запазване на нанесените промени.

Готово

Прилага всички промени и затваря помощника.

Ленти с инструменти

Щракването върху стрелката до някои икони предизвиква отваряне на ленти с инструменти. За да преместите лента с инструменти, плъзнете я за заглавната й лента. Когато отпуснете бутона на мишката, лентата с инструменти остава на новото място. Можете да плъзнете заглавната лента на друго място или до ръба на прозореца, за да закачите лентата с инструменти за него. За да затворите лента с инструменти, щракнете върху иконата за затваряне. За да направите лентата с инструменти отново видима, изберете Изглед - Ленти с инструменти - (име на лента с инструменти).

Бутон - брояч

  1. При елементите за управление във формуляри бутонът – брояч е свойство на поле за число, валута, дата или час. Ако свойството „Бутон - брояч“ е разрешено, полето показва двойка символи – стрелки, сочещи хоризонтално или вертикално в противоположни посоки.

  2. В развойната среда за Basic под бутон – брояч се разбира числовото поле заедно с двата символа – стрелки.

В полето - брояч можете да въведете числена стойност или да изберете стойността чрез бутоните със стрелки нагоре и надолу. Можете да ползвате клавишите със стрелка надолу и нагоре от клавиатурата, за да увеличавате или намалявате стойността в полето. Клавишите Page Up и Page Down попълват съответно максималната и минималната стойност в полето.

Ако полето до бутона – брояч задава числови стойности, можете да укажете мерна единица, например 1 см или 5 мм, 12 пкт или 2".

Преобразуване

Докато преминавате през страниците на диалоговия прозорец, този бутон се нарича Напред. На последната страница бутонът се нарича Преобразуване. Преобразуването се извършва при натискане на този бутон.

Контекстно меню

За да активирате контекстното меню на обект, първо щракнете върху обекта с на мишката, за да го изберете, след което . Някои контекстни менюта могат да бъдат извикани дори ако обектът не е избран. Контекстни менюта има почти навсякъде в LibreOffice.

Изтриване

Изтрива избрания елемент или елементи след потвърждение.

Изтриване

Изтрива избрания елемент или елементи без изискване на потвърждение.

Метрика

Можете да въвеждате във входните полета стойности в различни мерни единици. Подразбираните единици са инчове. Ако обаче желаното разстояние е точно 1 см, въведете „1 см“. Според контекста може да са достъпни допълнителни единици, например 12 пкт за разредка от 12 пункта. Ако стойността в новата единица е неподходяща, програмата използва предварително дефинирана минимална или максимална стойност.

Затваряне

Затваря диалоговия прозорец и запазва всички промени.

Затваряне

Затваря диалоговия прозорец.

Прилагане

Прилага променените или избрани стойности, без да затваря диалоговия прозорец.

Свиване/максимизиране

Щракнете върху иконата Свиване, за да смалите диалоговия прозорец до размера на входното поле. Така е по-лесно да маркирате нужното обръщение в листа. При това иконата автоматично се превръща в икона Максимизиране. Щракнете върху нея, за да върнете първоначалния размер на диалоговия прозорец.

Диалоговият прозорец се минимизира автоматично, когато щракнете в листа с мишката. След като отпуснете бутона на мишката, диалоговият прозорец се възстановява и областта на обръщението, дефинирана с мишката, се откроява в документа със синя рамка.

Икона

Свиване

Икона

Максимизиране

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Напред

Натиснете бутона Напред и помощникът ще използва текущите настройки в диалоговия прозорец и ще продължи със следващата стъпка. Ако текущата стъпка е последната, бутонът се превръща в Създаване.

Бутони в диалогови прозорци

Нулиране

Връща променените параметри в раздела към предишните им стойности.

Отказ

Затваря диалоговия прозорец, отхвърляйки всички промени.

OK

Записва всички промени и затваря диалоговия прозорец.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Нулиране

Нулира промените, внесени в текущия раздел, до стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец. При затваряне на диалоговия прозорец не се изисква потвърждение.

Нулиране

Нулира промените, внесени в текущия раздел, до стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Икона Внимание

Не се показва подкана за потвърждаване. Ако потвърдите диалоговия прозорец с OK, всички настройки в този диалогов прозорец се нулират.


Стандартно

Нулира настройките, показани в този диалогов прозорец, до подразбираните стойности след инсталиране.

Икона Внимание

Не се показва подкана за потвърждаване, преди да се заредят подразбираните стойности.


Назад

Преглеждане на настройките в диалоговия прозорец, зададени в предишната стъпка. Текущите настройки не се променят. Този бутон е достъпен само от втората страница нататък.

Настройки

Натиснете бутона Настройки, за да разширите диалоговия прозорец и да видите още настройки. Натиснете повторно, за да възстановите диалоговия прозорец.

Вижте още следните функции:

Търсенето поддържа регулярни изрази. Например, можете да въведете „всички.*“, за да намерите първото срещане на „всички“, последвано от произволни знаци. Ако желаете да търсите текст, който сам по себе си е регулярен израз, трябва да поставите наклонена черта \ пред всеки знак. Можете да включвате и изключвате автоматичното изчисляване на регулярни изрази чрез - LibreOffice Calc - Изчисляване.

Ако възникне грешка, функцията връща логическа или числова стойност.

(Тази команда е достъпна само чрез контекстното меню).

Чрез двукратно щракване върху инструмент можете да го използвате за няколко действия. Ако извикате инструмента с единично щракване, той ще се изключи след завършването на едно действие.

Натиснете Shift+F1 и посочете елемент за управление, за да научите повече за него.

Бутони на диалоговия прозорец „Настройки“

OK

Записва промените в страницата и затваря диалога „Настройки“.

Отмяна

Затваря диалога „Настройки“ и отхвърля промените.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Икона Внимание

Някои настройки не могат да се нулират, след като са редактирани. Или заличете промените ръчно, или щракнете върху Отмяна и отворете отново диалоговия прозорец „Настройки“.