Оси

Отваря диалог, в който можете да редактирате свойствата на избраната ос. Името на диалога зависи от избраната ос.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Ос - Ос X/Вторична ос X/Ос Z/Всички оси (Диаграми)


Оста Y има разширен диалог. За точкови (XY) диаграми оста X също е допълнена с раздел Мащабиране.

Икона Бележка

Мащабирането на оста Х е възможно само при точкови (XY) диаграми.


Линия

Задайте настройките за форматиране на избраната линия или линията, която желаете да начертаете. Освен това можете да добавите специални краища към линията или да променяте символите в диаграма.

Знак

Задайте форматирането и шрифта, който желаете да приложите.

Подравняване

Променя подравняването на надписите на осите или заглавията.