Адреси и обръщения, абсолютни и относителни

Относително адресиране

Клетката в колона A, ред 1 се адресира като A1. Можете да адресирате област от съседни клетки като въведете координатите на горната лява клетка от областта, последвани от двоеточие и от координатите на долната дясна клетка на областта. Например квадратът, образуван от първите четири клетки в горния ляв ъгъл, е с адрес A1:B2.

При адресиране на област по този начин създавате относително обръщение към A1:B2. Под „относително“ се има предвид, че обръщението към тази област ще се наглася автоматично при копиране на формулите.

Абсолютно адресиране

Абсолютното адресиране е противоположно на относителното. В абсолютните обръщения пред всяка буква и число се поставя знакът за долар, например, $A$1:$B$2.

Икона Съвет

LibreOffice може да преобразува обръщението, върху което се намира курсорът във входния ред, от относително към абсолютно и обратно чрез натискане на F4. Ако започнете с относителен адрес от рода на A1, при първото натискане на клавишната комбинация и редът, и колоната ще бъдат преобразувани в абсолютни обръщения ($A$1). Втория път ще бъде преобразуван само редът (A$1), а третия път – само колоната ($A1). Ако натиснете клавишната комбинация още веднъж, и редът, и колоната се превключват обратно към относително адресиране (A1)


LibreOffice Calc показва обръщенията в избраната формула. Например, ако щракнете върху формулата =SUM(A1:C5;D15:D24) в дадена клетка, двете посочени области от листа ще бъдат откроени с цветни рамки. Например компонентът „A1:C5“ ще бъде в синьо и съответният диапазон от клетки ще бъде очертан със същия нюанс на синьото. Следващият компонент от формулата, „D15:D24“, ще бъде маркиран в червено по същия начин.

Кога да използвате относителни и кога – абсолютни обръщения

По какво се различават относителните обръщения? Да предположим, че искате да изчислите в клетката E1 сумата на клетките в областта A1:B2. Формулата, която трябва да въведете в E1, е следната: =SUM(A1:B2). Ако по-късно решите да вмъкнете нова колона пред колоната A, елементите, които сумирате, ще се окажат в B1:C2, а формулата ще бъде в F1 вместо в E1. Следователно след като вмъкнете новата колона, ще трябва да проверите и коригирате всички формули в листа и вероятно – в останалите листове.

За щастие LibreOffice прави това вместо вас. След като вмъкнете нова колона A, формулата =SUM(A1:B2) ще бъде автоматично обновена на =SUM(B1:C2). Номерата на редове също се приспособяват автоматично, когато бъде вмъкнат нов ред 1. Абсолютните и относителните обръщения в LibreOffice Calc винаги се пренасочват, когато цитираната област бъде преместена. Внимавайте обаче когато копирате формула, тъй като в този случай се пренасочват само относителните, но не и абсолютните обръщения.

Абсолютните обръщения се използват, когато дадено изчисление цитира точно определена клетка от листа. Ако формула, цитираща точно тази клетка, се копира в клетка под оригиналната, обръщението също ще бъде преместено надолу, освен ако не сте задали координатите на клетка като абсолютни.

Освен при вмъкване на нови редове и колони, обръщенията могат да се променят и когато съществуваща формула, която цитира определени клетки, бъде копирана в друга област на листа. Да кажем, че сте въвели формулата =SUM(A1:A9) в реда 10. Ако искате да изчислите сбора на съседната колона вдясно, просто копирайте тази формула в клетката отдясно. Копието на формулата в колоната B ще бъде автоматично променено на =SUM(B1:B9).