Копиране към няколко листа

В LibreOffice Calc можете да вмъквате стойности, текст или формули, копирайки ги едновременно към други избрани листове на документа.