Клавишни комбинации за електронни таблици

Икона Бележка

Някои от клавишните комбинации може да са вече заети от работния плот. Тези комбинации не са достъпни за LibreOffice. Опитайте да зададете други клавиши или за LibreOffice, в Инструменти - Персонализиране - Клавиатура, или за работния плот на системата.


За да запълните област от клетки с формулата, въведена във входния ред, натиснете +Enter. Задръжте +Enter+Shift, за да приложите формата на входната клетка върху целия диапазон от клетки.

За да създадете матрица, в която всички клетки съдържат същата информация като въведената във входния ред, натиснете Shift++Enter. Не можете да редактирате компонентите на матрицата.

За да изберете няколко клетки в различни части на листа, задръжте и изберете с плъзгане всяка от областите.

За да изберете няколко листа от документ, задръжте и щракнете върху етикетите с имена в долния край на работната площ. За да изберете само един лист от селекция, задръжте Shift и щракнете върху съответния етикет с име.

За да вмъкнете ръчно нов ред в клетка, щракнете в нея и натиснете +Enter.

За да изтриете съдържанието на избраните клетки, натиснете Backspace. Ще се отвори диалоговият прозорец Изтриване на съдържание, в който можете да изберете кой вид съдържание да се изтрие. За да изчистите клетките без диалог, натиснете клавиша Delete.

Навигация в електронни таблици

Клавиши

Действие

+Home

Премества курсора до първата клетка в листа (A1).

+End

Премества курсора до последната клетка в листа, която съдържа данни.

Home

Премества курсора до първата клетка на текущия ред.

End

Премества курсора до последната клетка на текущия ред.

Shift+Home

Избира клетките от текущата клетка до първата клетка на текущия ред.

Shift+End

Избира клетките от текущата клетка до последната клетка на текущия ред.

Shift+Page Up

Избира клетките от текущата клетка до една страница нагоре в текущата колона или разширява текущата селекция с една страница нагоре.

Shift+Page Down

Избира клетките от текущата клетка до една страница надолу в текущата колона или разширява текущата селекция с една страница надолу.

+стрелка наляво

Премества курсора до левия край на текущата област с данни. Ако колоната вляво от клетката с курсора е празна, курсорът се премества в следващата колона наляво, която съдържа данни.

+стрелка надясно

Премества курсора до десния край на текущата област с данни. Ако колоната вдясно от клетката с курсора е празна, курсорът се премества в следващата колона надясно, която съдържа данни.

+стрелка нагоре

Премества курсора до горния край на текущата област с данни. Ако редът над клетката с курсора е празен, курсорът се премества нагоре до следващия ред, който съдържа данни.

+стрелка надолу

Премества курсора до долния край на текущата област с данни. Ако редът под клетката с курсора е празен, курсорът се премества надолу до следващия ред, който съдържа данни.

+Shift+стрелка

Избира всички клетки, съдържащи данни, от текущата клетка до края на непрекъснатата област от клетки с данни в посоката на натиснатата срелка. Ако се използва за избиране едновременно на редове и колони, се избира правоъгълна област от клетки.

+Page Up

Премества страница наляво.

В мострата за печат: преминава към предишната страница за отпечатване.

+Page Down

Премества страница надясно.

В мострата за печат: преминава към следващата страница за отпечатване.

+Page Up

Преминава с един екран наляво.

+Page Down

Преминава с един екран надясно.

+Page Up

Добавя предходния лист към текущо избраните листове. Ако са избрани всички листове в документа, тази комбинация избира само предходния лист. Предходният лист става текущ.

+Page Down

Добавя следващия лист към текущо избраните листове. Ако са избрани всички листове в документа, тази комбинация избира само следващия лист. Следващият лист става текущ.

+ *

където (*) е знакът за умножение в цифровия блок

Избира областта с данни, съдържаща курсора. Областта е непрекъснат диапазон от клетки, съдържащи данни, оградени от празни редове и колони.

+ /

където (/) е знакът за деление в цифровия блок

Избира областта с матрична формула, съдържаща курсора.

+клавиш плюс

Вмъква клетки (като Вмъкване - Клетки)

+клавиш минус

Изтрива клетки (като Редактиране - Изтриване на клетки)

Enter (в избрана област)

Премества курсора надолу с една клетка в избраната област. За да зададете посоката, в която се мести курсорът, изберете - LibreOffice Calc - Общи.

+ ` (вижте бележката под тази таблица)

Показва или скрива формулите вместо стойностите в всички клетки.


Икона Бележка

Клавишът ` се намира до клавиша „1“ в клавиатурната подредба QWERTY. Ако клавишът липсва на вашата клавиатура, можете да зададете друг за същата функция: изберете Инструменти - Персонализиране и щракнете върху Клавиатура. Изберете категорията „Изглед“ и функцията „Превключване на формулите“.


Функционални клавиши в електронни таблици

Клавиши

Действие

+F1

Показва коментар, прикрепен към текущата клетка.

F2

Превключва към режим на редактиране и поставя курсора в края на съдържанието на текущата клетка. Натиснете отново, за да прекратите редактирането.

Ако кусрсорът е във входно поле в диалогов прозорец, до което има бутон Минимизиране, диалоговият прозорец се скрива, а входното поле остава видимо. Натиснете отново F2, за да покажете целия диалогов прозорец.

+F2

Отваря помощника за функции.

Shift++F2

Премества курсора във входния ред, където можете да въведете формула за текущата клетка.

+F3

Отваря диалоговия прозорец Дефиниране на имена.

Shift++F4

Показва или скрива дървото на базите от данни.

F4

Превключва между относителни и абсолютни обръщения във входното поле (например A1, $A$1, $A1, A$1).

F5

Показва или скрива прозореца Навигатор.

Shift+F5

Проследява зависимите клетки.

Shift+F7

Проследява влияещите клетки.

Shift++F5

Премества курсора от входния ред в полето Област от листа.

F7

Проверява правописа в текущия лист.

+F7

Отваря синонимния речник, ако текущата клетка съдържа текст.

F8

Превключва режима на добавяне към селекцията. В режим на добавяне можете да разширявате избраната област чрез клавишите със стрелки или като щракнете върху клетка.

+F8

Осветява клетките, съдържащи стойности.

F9

Преизчислява променените формули в текущия лист.

+F9

Преизчислява всички формули във всички листове.

+F9

Обновява избраната диаграма.

Отваря прозореца Стилове, в който можете да приложите форматиращ стил върху съдържанието на клетката или върху текущия лист.

Shift+F11

Създава шаблон за документи.

Shift+F11

Обновява шаблоните.

F12

Групира избраната област с данни.

+F12

Разгрупира избраната област с данни.

+стрелка надолу

Увеличава височината на текущия ред клетки (само в режим на съвместимост с OpenOffice.org).

+стрелка нагоре

Увеличава височината на текущия ред клетки (само в режим на съвместимост с OpenOffice.org).

+стрелка надясно

Увеличава ширината на текущата колона.

+стрелка наляво

Намалява ширината на текущата колона.

+Shift+стрелка

Оптимизира ширината на колоната или височината на реда според текущата клетка.


Форматиране на клетки чрез клавишни комбинации

Следните формати за клетки могат да се прилагат чрез клавиатурата:

Клавиши

Действие

+1 (не от цифровия блок)

Отваря диалоговия прозорец Форматиране на клетки

+Shift+1 (не от цифровия блок)

Две дробни позиции, разделител на хилядите

+Shift+2 (не от цифровия блок)

Стандартен експоненциален формат

+Shift+3 (не от цифровия блок)

Стандартен формат за дата

+Shift+4 (не от цифровия блок)

Стандартен формат за валута

+Shift+5 (не от цифровия блок)

Стандартен формат за проценти (две дробни позиции)

+Shift+6 (не от цифровия блок)

Стандартен формат


Работа с обобщаваща таблица

Клавиши

Ефект

Tab

Премества фокуса напред през областите и бутоните на диалоговия прозорец.

Shift+Tab

Премества фокуса назад през областите и бутоните на диалоговия прозорец.

Стрелка нагоре

Премества фокуса с един елемент нагоре в текущата диалогова област.

Стрелка надолу

Премества фокуса с един елемент надолу в текущата диалогова област.

Стрелка наляво

Премества фокуса с един елемент наляво в текущата диалогова област

Стрелка надясно

Премества фокуса с един елемент надясно в текущата диалогова област

Home

Избира първия елемент в текущата диалогова област.

End

Избира последния елемент в текущата диалогова област.

и подчертания знак в думата „Ред“

Копира или премества текущото поле в областта „Ред“.

и подчертания знак в думата „Колона“

Копира или премества текущото поле в областта „Колона“.

и подчертания знак в думата „Данни“

Копира или премества текущото поле в областта „Данни“.

+стрелка нагоре

Премества текущото поле с една позиция нагоре.

+стрелка надолу

Премества текущото поле с една позиция надолу.

+стрелка наляво

Премества текущото поле с една позиция наляво.

+стрелка надясно

Премества текущото поле с една позиция надясно.

+Home

Премества текущото поле на първо място.

+End

Премества текущото поле на последно място.

+O

Показва настройките за текущото поле.

Изтриване

Премахва текущото поле от областта.