WEEKNUM

WEEKNUM изчислява номера на седмицата от годината по дадена числова стойност за дата по начина, указан в стандарта ODF Open Formula и съвместим с други приложения за електронни таблици.

Поддържат се две системи за номериране на седмиците:

Система 1: седмицата, съдържаща 1 януари, е първата седмица на годината и се номерира като седмица 1.

Система 2: седмицата, съдържаща първия четвъртък на годината, е първата седмица на годината и се номерира като седмица 1. Това означава, че седмица номер 1 на произволна година е тази, която съдържа 4 януари. Според ISO 8601 се използва тази система и седмицата започва в понеделник.

Синтаксис

WEEKNUM(Число [; Режим])

Число е вътрешното числово представяне на датата.

Режим задава началото на седмицата и начина на изчисляване. Този параметър е незадължителен и подразбираната му стойност е 1.

1 = неделя, система 1

2 = понеделник, система 1

11 = понеделник, система 1

12 = вторник, система 1

13 = сряда, система 1

14 = четвъртък, система 1

15 = петък, система 1

16 = събота, система 1

17 = неделя, система 1

21 = понеделник, система 2 (ISO 8601)

150 = понеделник, система 2 (ISO 8601, за съвместимост с Gnumeric)

Примери

=WEEKNUM(DATE(1995;1;1);1) връща 1

=WEEKNUM(DATE(1995;1;1);2) връща 52. Ако седмицата започва в понеделник, неделята принадлежи на последната седмица от предишната година.

=WEEKNUM(DATE(1995;1;1);21) връща 52. Седмица 1 започва в понеделник, 02.01.1995 г.

=WEEKNUM(DATE(1999;1;1);21) връща 53. Седмица 1 започва в понеделник, 04.01.1999 г.