TIME

TIME връща стойност за час по зададени часове, минути и секунди. Тази функция може да се използва за преобразуване на точен час, зададен чрез тези три стойности, в десетично числово представяне на час.

Синтаксис

TIME(Час; Минута; Секунда)

Час е цяло число.

Минута е цяло число.

Секунда е цяло число.

Примери

=TIME(0; 0; 0) връща 00:00:00.

=TIME(4; 20; 4) връща 04:20:04.