Функция MAXIFS

Връща максимума от стойностите на клетките в даден диапазон, които удовлетворяват няколко условия в няколко диапазона.

Синтаксис

MAXIFS(Функ_диапазон; Диапазон1; Критерий1 [ ; Диапазон2; Критерий2; [;...]]))

Функ_диапазон – задължителен аргумент. Диапазон от клетки, име на наименуван диапазон или заглавие на ред или колона, съдържаща числата за изчисляване на максимум.

Критерий1 – задължителен аргумент. Низов израз, представляващ логическо условие или обръщение към клетка с такова. Условието може да съдържа текст, числа, регулярни изрази или заместващи знаци (ако са разрешени в настройките за изчисляване).

Диапазон2 – незадължителен. „Диапазон2“ и всички следващи имат значение, аналогично на „Диапазон1“.

Критерий2 – незадължителен. „Критерий2“ и всички следващи имат значение, аналогично на „Критерий1“.

Икона Внимание

Функ_диапазон и Диапазон1, Диапазон2... трябва да имат еднакъв размер, иначе функцията ще върне err:502 - невалиден аргумент.


Икона Бележка

Логическата връзка между критериите може да се дефинира като логическо И (конюнкция). С други думи, стойността на съответната клетка от Функ_диапазон се включва в изчислението тогава и само тогава, когато са изпълнени всички зададени критерии.


Функцията може да има до 255 аргумента, което означава, че можете да зададете 127 диапазона и критерии за тях.

Икона Внимание

Стойност TRUE в клетка се третира като 1, а FALSE – като 0 (нула).


Икона Бележка

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Примери

Да разгледаме следната таблица:

A

B

C

1

Име на продукт

Продажби

Приходи

2

лепенки

20

65

3

лепило

35

85

4

пастели

20

190

5

пълнители

17

180

6

бележници

не

не


Икона Внимание

Във всички примери по-долу диапазонът за изчисляване съдържа ред №6, който се игнорира, защото съдържа текст.


Проста употреба

=MAXIFS(B2:B6;B2:B6;"<35")

Изчислява максимума на стойностите от диапазона B2:B6, които са по-големи или равни на 20. Връща 35, защото петият ред не удовлетворява критерия.

=MAXIFS(C2:C6;B2:B6;">=20";C2:C6;"<90")

Изчислява максимума на стойностите от диапазона C2:C6, които са по-малки от 90 и съответстват на клетки от диапазона B2:B6 със стойности, по-големи или равни на 20. Връща 85, защото четвъртият и петият ред нарушават един или повече критерии.

Използване на регулярни изрази и вложени функции

=MAXIFS(C2:C6;B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Изчислява максимума на стойностите от диапазона C2:C6, които съответстват на всички стойности от диапазона B2:B6, освен минималната и максималната. Връща 190, защото само четвъртият ред удовлетворява критериите.

=MAXIFS(C2:C6;A2:A6;"леп.*";B2:B6;"<="&MAX(B2:B6))

Изчислява максимума на стойностите от диапазона C2:C6, които съответстват на всички стойности от диапазона A2:A6, които започват с „леп“ и на всички стойности от диапазона B2:B6 освен максималната. Връща 85, защото само третият ред удовлетворява всички критерии.

Обръщение към клетка като критерий

Ако е необходимо лесно да промените някой критерий, може да го зададете в отделна клетка и в условието на функцията MAXIFS да използвате обръщение към тази клетка. Например горната функция може да бъде пренаписана както следва:

=MAXIFS(C2:C6;A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Ако E2 = "леп", функцията връща 65, защото обръщението към клетката се замества със съдържанието ѝ.

Отваряне на файл с пример: