DAYS360

Връща разликата между две дати на базата на годината от 360 дни, използвана при изчисляване на лихви.

Синтаксис

DAYS360("Дата1"; "Дата2"; Тип)

Ако Дата2 е по-ранна от Дата1, функцията ще върне отрицателно число.

Незадължителният аргумент Тип определя типа на изчислението. Ако Тип = 0 или аргументът липсва, се използва методът, риет в САЩ (NASD, National Association of Securities Dealers). Ако Тип <> 0, се използва европейският метод.

Примери

=DAYS360("2000-01-01"; NOW()) връща броя дни за изчисляване на лихва от 1 януари 2000 г. до днес.