Функция AVERAGEIF

Намира средното аритметично на всички клетки в даден диапазон, които удовлетворяват дадено условие. Функцията AVERAGEIF събира всички резултати, които преминат логическата проверка, и дели сумата на броя избрани стойности.

Синтаксис

AVERAGEIF(Диапазон; Критерий [; Диапазон_за_усредняване])

Диапазон – задължителен аргумент. Масив, име на област или заглавие на ред или колона, съдържаща числата за усредняване или числата или текста за условието.

Критерий – задължителен аргумент. Условие под формата на израз или обръщение към клетка с израз, което определя кои клетки да се използват при изчисляване на средното. Изразът може да съдържа текст, числа, регулярни изрази (ако са разрешени в настройките за изчисляване) или заместващи знаци (ако са разрешени в настройките за изчисляване).

Диапазон_за_усредняване – незадължителен. Диапазон от стойности за изчисляване на средното.

Икона Бележка

Забележете, че ако не е зададен Диапазон_за_усредняване, Диапазон се използва и за двете – изчисляването на средната стойност и търсенето според условие. Ако е зададен Диапазон_за_усредняване, тогава Диапазон се използва само за проверката на условието, а Диапазон_за_усредняване – за самото изчисляване на средната стойност.
Аргументът Критерий трябва да е низов израз, в частност Критерий трябва да е ограден с кавички ("Критерий") с изключение на имената на функции, обръщенията към клетки и операцията слепване на низове (&).


Икона Бележка

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Икона Внимание

Ако някоя клетка в диапазон от стойности за изчисляване на средно е празна или съдържа текст, функцията AVERAGEIF пропуска тази клетка.
Ако целият диапазон е празен, съдържа само текст или никоя стойност от него не удовлетворява условието (или съчетание от изброените), функцията поражда грешка #DIV/0!.


Примери

Да разгледаме следната таблица:

A

B

C

1

Име на продукт

Продажби

Приходи

2

лепенки

20

65

3

лепило

35

85

4

пастели

20

190

5

пълнители

17

180

6

бележници

не

не


Икона Внимание

Във всички примери по-долу диапазонът за изчисляване съдържа ред №6, който се игнорира, защото съдържа текст.


Икона Внимание

Във всички изчисления по-долу диапазонът за изчисляване на средна стойност съдържа ред №6, но той се игнорира, защото съдържа текст.


Проста употреба

=AVERAGEIF(B2:B6;"<35")

Изчислява средното на стойностите от диапазона B2:B6, които са по-малки от 35. Връща 19, защото вторият ред не участва в изчислението.

=AVERAGEIF(B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Изчислява средното на стойностите от същия диапазон, които са по-малки от максималната му стойност. Връща 19, защото най-голямата стойност (вторият ред) не участва в изчислението.

=AVERAGEIF(B2:B6;">"&SMALL(B2:B6;1))

Изчислява средното на стойностите от същия диапазон, които са по-големи от най-малката му стойност. Връща 25, защото най-малката стойност (четвъртият ред) не участва в изчислението.

Използване на „Диапазон_за_усредняване“

=AVERAGEIF(B2:B6;"<35";C2:C6)

Функцията търси стойности, по-малки от 35, в диапазона B2:B6 и изчислява средното на съответните стойности от диапазона C2:C6. Връща 145, защото вторият ред не участва в изчислението.

=AVERAGEIF(B2:B6;">"&MIN(B2:B6);C2:C6)

Функцията търси кои стойности в диапазона B2:B6 са по-големи от най-малката стойност в B2:B6 и изчислява средното на съответните стойности от диапазона C2:C6. Резултатът е 113,3, защото четвъртият ред (в който е най-малката стойност на диапазона B2:B6) не участва в изчислението.

=AVERAGEIF(B2:B6;"<"&LARGE(B2:B6;2);C2:C6)

Функцията търси кои стойности в диапазона B2:B6 са по-малки от втората най-голяма стойност в B2:B6 и изчислява средното на съответните стойности от диапазона C2:C6. Резултатът е 180, защото само четвъртият ред участва в изчислението.

Използване на регулярни изрази

=AVERAGEIF(A2:A6;"лепило";B2:B6)

Функцията търси кои стойности в диапазона A2:A6 съдържат само думата „лепило“ и изчислява средното на съответните стойности от диапазона B2:B6. Резултатът е 35, защото само вторият ред участва в изчислението. Търсенето се извършва в диапазона A2:A6, но усредняването се извършва върху диапазона B2:B6.

=AVERAGEIF(A2:A6;"леп.*";B2:B6)

Функцията търси кои стойности от диапазона A2:A6 започват с „леп“ и завършват с произволен брой други знаци и изчислява средното на съответните им стойности от диапазона B2:B6. Връща 27,5, защото сега „лепенки“ също удовлетворява условието – така и първият, и вторият ред участват в изчислението.

=AVERAGEIF(A2:A6;".*тели.*";B2:B6)

Функцията търси кои стойности от диапазона A2:A6 съдържат „тели“ и започват и завършват с произволен брой други знаци и изчислява средното на съответните им стойности от диапазона B2:B6. Връща 18,5, защото само третият и четвъртият ред участват в изчислението.

Обръщение към клетка като критерий

Ако е необходимо лесно да промените някой критерий, може да го зададете в отделна клетка и в условието на функцията AVERAGEIF да използвате обръщение към тази клетка.

=AVERAGEIF(A2:A6;".*"&E2&".*";B2:B6)

Функцията търси кои стойности от диапазона A2:A6 съдържат поредицата знаци, зададена в E2, и започват и завършват с произволен брой други знаци и изчислява средното на съответните им стойности от диапазона B2:B6. Ако E2 = "тели", резултатът ще бъде 18,5.

=AVERAGEIF(B2:B6;"<"&E2;C2:C6)

Функцията търси кои стойности от диапазона B2:B6 са по-малки от стойността, зададена в E2, и изчислява средното на съответните им стойности от диапазона C2:C6. Ако E2 = 35, резултатът ще бъде 145.