Лист

Задава елементите, които да бъдат включени в разпечатката на всички листове с текущия стил за страници. Освен това можете да зададете реда на отпечатване, номера на първата страница и мащаба на страниците.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Форматиране - Страница - Лист.


Печат

Определя кои елементи на електронната таблица да бъдат отпечатвани.

Заглавия на редове и колони

Указва дали желаете да се отпечатват заглавията на колони и редове.

Мрежа

Указва отпечатване на кантовете на отделните клетки като мрежа от линии. Настройката за изгледа на екрана можете да зададете в - LibreOffice Calc - Изглед - Линии на мрежата.

Коментари

Указва отпечатване на коментарите в електронната таблица. Те ще бъдат отпечатани на отделна страница заедно със съответните обръщения към клетки.

Обекти/изображения

Указва включване на всички вмъкнати обекти (ако могат да се печатат) и графики в отпечатвания документ.

Диаграми

Указва отпечатването на на диаграмите, вмъкнати в електронната таблица.

Графични обекти

Указва включване на всички графични обекти в отпечатвания документ.

Формули

Указва отпечатване на формулите в клетките вместо резултатите.

Нулеви стойности

Указва, че клетките с нулева стойност трябва да се отпечатват.

Ред на страниците

Определя реда, в който се номерират и отпечатват данните от листа, ако не се побират върху печатната страница.

Отгоре надолу, после надясно

Указва вертикално отпечатване от лявата колона до долния край на листа.

Отляво надясно, после надолу

Указва хоризонтално отпечатване от горния ред до дясната колона.

Първи номер на страница

Изберете тази възможност, ако желаете първата страница да започва с номер, различен от 1.

Въведете номера на първата страница.

Мащаб

Определя мащаба на отпечатваната електронна таблица.

Режим на мащабиране

Изберете режим на мащабиране от списъчното поле. Под него ще се покажат съответни елементи за управление.

Уголемяване/смаляване на разпечатката

Определя коефициент за мащабиране на всички отпечатвани страници.

Коеф. на мащабиране

Въведете коефициент на мащабиране. Стойности под 100 смаляват страниците, а по-високите стойности ги уголемяват.

Побиране на областите за печат по ширина/височина

Определя максималния брой страници по хоризонтала (ширина) и по вертикала (височина), върху които да се отпечата всеки лист с текущия стил за страници.

Ширина на страниците

Въведете максималния брой на страниците, които да бъдат отпечатани по хоризонтала.

Височина на страниците

Въведете максималния брой на страниците, които да бъдат отпечатани по вертикала, една над друга.

Побиране на областите за печат в даден брой страници

Задава максималния брой на страниците, върху които да бъде отпечатван всеки лист с текущия стил за страници. Мащабът ще бъде нагласен автоматично, за да се побере съдържанието в зададения брой страници.

Брой страници

Въведете максималния брой на страниците за отпечатване.