Статистически функции, пета част

SKEWP

Изчислява асиметрията на разпределение на базата на генерална съвкупност на случайна променлива.

Синтаксис

SKEWP(Число1; Число2; ...; Число30)

Число1, Число2,… Число30 са до 30 числови аргументи или диапазони от клетки.

Изчислява асиметрията на разпределение на базата на генералната съвкупност, т.е. възможните стойности на случайна променлива. Последователността трябва да съдържа поне три числа.

Икона Бележка

Тази функция е от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) версия 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Примери

SKEWP(2;3;1;6;8;5) връща 0,2828158928

SKEWP(A1:A6) връща 0,2828158928, ако диапазонът A1:A6 съдържа {2;3;1;6;8;5}

SKEWP(Число1; Число2) винаги връща нула, ако „Число1“ и „Число2“ са свеждат до две числа.

SKEWP(Число1) връща Err:502 (невалиден аргумент), ако Число1 представлява само едно число, защото SKEWP не може да се изчислява от една стойност.

DEVSQ

Връща сумата на квадратите на отклоненията на базата на средната стойност на извадка.

Синтаксис

DEVSQ(Число1; Число2; ...; Число30)

Число1, Число2, ..., Число30 са числови стойности или диапазони, представящи извадка.

Пример

=DEVSQ(A1:A50)

FORECAST

Екстраполира бъдещи стойности на базата на съществуващи стойности за x и y.

Синтаксис

FORECAST(Стойност; ДанниY; ДанниX)

Стойност е стойността на x, за която се търси съответната стойност на y на базата на линейната регресия.

ДанниY е масивът или областта с известните стойности на y.

ДанниX е масивът или областта с известните стойности на x.

Пример

=FORECAST(50; A1:A50; B1; B50) връща очакваната стойност на Y за X = 50, ако стойностите на X и Y от съответните обръщения следват линейна тенденция.

FORECAST.LINEAR

Екстраполира бъдещи стойности на базата на съществуващи стойности за x и y.

Синтаксис

FORECAST.LINEAR(Стойност; ДанниY; ДанниX)

Стойност е стойността на x, за която се търси съответната стойност на y на базата на линейната регресия.

ДанниY е масивът или областта с известните стойности на y.

ДанниX е масивът или областта с известните стойности на x.

Пример

=FORECAST.LINEAR(50; A1:A50; B1; B50) връща очакваната стойност на Y за X = 50, ако стойностите на X и Y от съответните обръщения следват линейна тенденция.

NORM.S.DIST

Изчислява функцията на стандартното нормално кумулативно разпределение. Разпределението има средна стойност нула и стандартно отклонение единица.

Синтаксис

NORM.S.DIST(Число; Кумулативна)

Число е стойността, за която се изчислява стандартното нормално кумулативно разпределение.

Кумулативна: при 0 или FALSE се изчислява функцията на плътност. При друга стойност или TRUE изчислява кумулативната функция на разпределението.

Примери

=NORM.S.DIST(1; 0) връща 0,2419707245.

=NORM.S.DIST(1; 1) връща 0,8413447461. Площта на областта под кривата на стандартното нормално разпределение вляво от точката X = 1 е 84% от общата площ.

NORM.S.INV

Изчислява обратното стандартно нормално кумулативно разпределение.

Синтаксис

NORM.S.INV(Число)

Число е вероятността, за която се изчислява обратното стандартно нормално разпределение.

Пример

=NORM.S.INV(0,908789) връща 1,333334673.

NORMSDIST

Изчислява функцията на стандартното нормално кумулативно разпределение. Разпределението има средна стойност нула и стандартно отклонение единица.

То е GAUSS(x) = NORMSDIST(x) - 0,5.

Синтаксис

NORMSDIST(Число)

Число е стойността, за която се изчислява стандартното нормално кумулативно разпределение.

Пример

=NORMSDIST(1) връща 0,84. Площта на областта под кривата на стандартното нормално разпределение вляво от точката X = 1 е 84% от общата площ.

NORMSINV

Изчислява обратното стандартно нормално кумулативно разпределение.

Синтаксис

NORMSINV(Число)

Число е вероятността, за която се изчислява обратното стандартно нормално разпределение.

Пример

=NORMSINV(0,908789) връща 1,3333.

PERMUT

Връща броя на пермутациите за зададен брой обекти.

Синтаксис

PERMUT(Брой1; Брой2)

Брой1 е общият брой на обектите.

Брой2 е броят на обектите във всяка пермутация.

Пример

=PERMUT(6; 3) връща 120. Съществуват 120 различни възможности за избиране на поредица от 3 карти за игра от общо 6.

PERMUTATIONA

Връща броя на пермутациите за зададен брой обекти (разрешават се повторения).

Синтаксис

PERMUTATIONA(Брой1; Брой2)

Брой1 е общият брой на обектите.

Брой2 е броят на обектите във всяка пермутация.

Пример

По колко начина могат да бъдат избрани 2 обекта от общо 11?

=PERMUTATIONA(11; 2) връща 121.

=PERMUTATIONA(6; 3) връща 216. Съществува 216 различни начина да се образува последователност от 3 карти за игра от общо 6, ако всяка от картите се връща преди изтеглянето на следващата.

PROB

Връща вероятността стойностите в дадена област да бъдат в определени граници. Ако не е зададен Край, функцията изчислява вероятността при предположение, че стойностите от параметъра „Данни“ са равни на Начало.

Синтаксис

PROB(Данни; Вероятност; Начало; Край)

Данни е масивът с данните в извадката.

Вероятност е масивът или областта със съответните вероятности.

Начало е началната стойност на интервала, за който трябва да се сумират вероятностите.

Край (незадължителен) е крайната стойност на интервала, за който трябва да се сумират вероятностите. Ако параметърът липсва, се изчислява вероятността за стойността на Начало.

Пример

=PROB(A1:A50; B1:B50; 50;60) връща вероятността, с която стойност от областта A1:A50 се намира и в границите между 50 и 60. Всяка стойност от областта A1:A50 има вероятност, зададена в B1:B50.

RANK

Връща ранга на число в извадка.

Синтаксис

RANK(Стойност; Данни; Тип)

Стойност е стойността, чийто ранг трябва да се определи.

Данни е масивът с данните в извадката.

Тип (незадължителен) е редът на последователността.

Тип = 0 означава низходяща от последния елемент на масива към първия (това е подразбираният вариант),

Тип = 1 означава възходяща от първия елемент на областта към последния.

Пример

=RANK(A10; A1:A50) връща ранга на стойността от A10 в областта от стойности A1:A50. Ако Стойност не се среща в областта, се показва съобщение за грешка.

RANK.AVG

Връща статистическия ранг на дадена стойност в зададен масив от стойности. Ако в списъка има повтарящи се стойности, се връща средноаритметичният ранг.

Икона Бележка

Разликата между RANK.AVG и RANK.EQ се проявява при наличие на повторения в списъка със стойности. Функцията RANK.EQ връща по-ниския ранг, а RANK.AVG връща средноаритметичния.


Синтаксис

RANK.AVG(Стойност; Данни; Тип)

Стойност е стойността, чийто ранг трябва да се определи.

Данни е масивът с данните в извадката.

Тип (незадължителен) е редът на последователността.

Тип = 0 означава низходяща от последния елемент на масива към първия (това е подразбираният вариант),

Тип = 1 означава възходяща от първия елемент на областта към последния.

Пример

=RANK.AVG(A10; A1:A50) връща ранга на стойността от A10 в областта от стойности A1:A50. Ако Стойност не се среща в областта, се показва съобщение за грешка.

RANK.EQ

Връща статистическия ранг на дадена стойност в зададен масив от стойности. Ако в списъка има повтарящи се стойности, им се приписва един и същ ранг.

Икона Бележка

Разликата между RANK.AVG и RANK.EQ се проявява при наличие на повторения в списъка със стойности. Функцията RANK.EQ връща по-ниския ранг, а RANK.AVG връща средноаритметичния.


Синтаксис

RANK.EQ(Стойност; Данни; Тип)

Стойност е стойността, чийто ранг трябва да се определи.

Данни е масивът с данните в извадката.

Тип (незадължителен) е редът на последователността.

Тип = 0 означава низходяща от последния елемент на масива към първия (това е подразбираният вариант),

Тип = 1 означава възходяща от първия елемент на областта към последния.

Пример

=RANK.EQ(A10; A1:A50) връща ранга на стойността от A10 в областта от стойности A1:A50. Ако Стойност не се среща в областта, се показва съобщение за грешка.

SKEW

Връща ексцеса на разпределение.

Синтаксис

SKEW(Число1; Число2; ...; Число30)

Число1, Число2, ..., Число30 са числови стойности или диапазони.

Пример

=SKEW(A1:A50) изчислява стойността на ексцеса на посочените данни.

SLOPE

Връща наклона на правата на линейна регресия. Наклонът съответства на точките, зададени чрез стойности на y и x.

Синтаксис

SLOPE(ДанниY; ДанниX)

ДанниY е масивът или матрицата с данни за Y.

ДанниX е масивът или матрицата с данни за X.

Пример

=SLOPE(A1:A50; B1:B50)

STANDARDIZE

Преобразува случайна променлива в нормализирана стойност.

Синтаксис

STANDARDIZE(Число; Средно; СтОткл)

Число е стойността, която да бъде стандартизирана.

Средно е средното аритметично на разпределението.

СтОткл е стандартното отклонение на разпределението.

Пример

=STANDARDIZE(11; 10; 1) връща 1. Стойността 11 в нормално разпределение със средна стойност 10 и стандартно отклонение 1 е толкова над средната стойност 10, колкото 1 е над средната стойност в стандартното нормално разпределение.

STDEV

Изчислява стандартното отклонение на базата на извадка.

Синтаксис

STDEV(Число1; Число2; ...; Число30)

Число1, Число2, ..., Число30 са числови стойности или диапазони, представящи извадка на базата на генерална съвкупност.

Пример

=STDEV(A1:A50) връща изчисленото стандартно отклонение на базата на посочените данни.

STDEV.P

Изчислява стандартното отклонение на базата на цялата генерална съвкупност.

Синтаксис

STDEV.P(Число1; Число2; ...; Число30)

Число1, Число2, ..., Число30 са числови стойности или диапазони, представящи цяла генерална съвкупност.

Пример

=STDEV.P(A1:A50) връща изчисленото стандартно отклонение на посочените данни.

STDEV.S

Изчислява стандартното отклонение на базата на извадка от генералната съвкупност.

Синтаксис

STDEV.S(Число1; Число2; ...; Число30)

Число1, Число2, ..., Число30 са числови стойности или диапазони, представящи извадка от генерална съвкупност.

Пример

=STDEV.S(A1:A50) връща изчисленото стандартно отклонение на посочените данни.

STDEVA

Изчислява стандартното отклонение на базата на извадка.

Синтаксис

STDEVA(Стойност1; Стойност2; ...; Стойност30)

Стойност1, Стойност2, ..., Стойност30 са стойности или диапазони, представящи извадка, базирана на генерална съвкупност. Текстът има стойност 0.

Пример

=STDEVA(A1:A50) връща изчисленото стандартно отклонение на базата на посочените данни.

STDEVP

Изчислява стандартното отклонение на базата на цялата генерална съвкупност.

Синтаксис

STDEVP(Число1; Число2; ...; Число30)

Число1, Число2, ..., Число30 са числови стойности или диапазони, представящи цяла генерална съвкупност.

Пример

=STDEVP(A1:A50) връща изчисленото стандартно отклонение на посочените данни.

STDEVPA

Изчислява стандартното отклонение на базата на цялата генерална съвкупност.

Синтаксис

STDEVPA(Стойност1; Стойност2; ...; Стойност30)

Стойност1, Стойност2, ..., Стойност30 са стойности или диапазони, представящи цяла генерална съвкупност. Текстът има стойност 0.

Пример

=STDEVPA(A1:A50) връща изчисленото стандартно отклонение на посочените данни.

STEYX

Връща стандартната грешка на прогнозираната стойност на y за всяко x в регресията.

Синтаксис

STEYX(ДанниY; ДанниX)

ДанниY е масивът или матрицата с данни за Y.

ДанниX е масивът или матрицата с данни за X.

Пример

=STEYX(A1:A50; B1:B50)

T.DIST

Изчислява t-разпределението.

Синтаксис

T.DIST(Число; СтепениНаСвобода; Кумулативна)

Число е стойността, за която се изчислява t-разпределението.

СтепениНаСвобода е броят на степените на свобода за t-разпределението.

Кумулативна: при 0 или FALSE се изчислява функцията на плътност. При 1 или TRUE изчислява кумулативната функция на разпределението.

Пример

=T.DIST(1; 10; TRUE) връща 0,8295534338

T.DIST.2T

Изчислява двустранното t-разпределение на Стюдънт, което представлява непрекъснато разпределение, често използвано за проверка на хипотези върху малки извадки от данни.

Синтаксис

T.DIST.2T(Число; СтепениНаСвобода)

Число е стойността, за която се изчислява t-разпределението.

СтепениНаСвобода е броят на степените на свобода за t-разпределението.

Пример

=T.DIST.2T(1; 10) връща 0,3408931323.

T.DIST.RT

Изчислява ограниченото отляво t-разпределение на Стюдънт, което представлява непрекъснато разпределение, често използвано за проверка на хипотези върху малки извадки от данни.

Синтаксис

T.DIST.RT(Число; СтепениНаСвобода)

Число е стойността, за която се изчислява t-разпределението.

СтепениНаСвобода е броят на степените на свобода за t-разпределението.

Пример

=T.DIST.RT(1; 10) връща 0,1704465662.

T.INV

Изчислява едностранното обратно на t-разпределението.

Синтаксис

T.INV(Число; СтепениНаСвобода)

Число е вероятността, свързана с едностранното t-разпределение.

СтепениНаСвобода е броят на степените на свобода за t-разпределението.

Пример

=T.INV(0,1; 6) връща -1,4397557473.

T.INV.2T

Изчислява обратното на двустранното t-разпределение на Стюдънт, което представлява непрекъснато разпределение, често използвано за проверка на хипотези върху малки извадки от данни.

Синтаксис

T.INV.2T(Число; СтепениНаСвобода)

Число е вероятността, свързана с двустранното t-разпределение.

СтепениНаСвобода е броят на степените на свобода за t-разпределението.

Пример

=T.INV.2T(0,25; 10) връща 1,221255395.

T.TEST

Връща вероятността, свързана с t-теста на Стюдънт.

Синтаксис

T.TEST(Данни1; Данни2; Режим; Тип)

Данни1 е масивът или областта със зависими данни за първия запис.

Данни2 е масивът или областта със зависими данни за втория запис.

Режим = 1 означава изчисляване на едностранен тест, а Режим = 2 – на двустранен.

Тип е желаният тип на t-теста. Тип 1 означава съгласуван тест. Тип 2 означава две извадки с еднакви дисперсии (хомоседастичен). Тип 3 означава две извадки с различни дисперсии (хетероседастичен).

Пример

=T.TEST(A1:A50; B1:B50; 2; 2)

TDIST

Изчислява t-разпределението.

Синтаксис

TDIST(Число; СтепениНаСвобода; Режим)

Число е стойността, за която се изчислява t-разпределението.

СтепениНаСвобода е броят на степените на свобода за t-разпределението.

Режим = 1 означава едностранен тест, Режим = 2 – двустранен.

Пример

=TDIST(12; 5; 1)

TINV

Изчислява обратното t-разпределение.

Синтаксис

TINV(Число; СтепениНаСвобода)

Число е вероятността, свързана с двустранното t-разпределение.

СтепениНаСвобода е броят на степените на свобода за t-разпределението.

Пример

=TINV(0,1; 6) връща 1,94.

TTEST

Връща вероятността, свързана с t-теста на Стюдънт.

Синтаксис

TTEST(Данни1; Данни2; Режим; Тип)

Данни1 е масивът или областта със зависими данни за първия запис.

Данни2 е масивът или областта със зависими данни за втория запис.

Режим = 1 означава изчисляване на едностранен тест, а Режим = 2 – на двустранен.

Тип е желаният тип на t-теста. Тип 1 означава съгласуван тест. Тип 2 означава две извадки с еднакви дисперсии (хомоседастичен). Тип 3 означава две извадки с различни дисперсии (хетероседастичен).

Пример

=TTEST(A1:A50; B1:B50; 2; 2)

VAR

Изчислява дисперсията на базата на извадка.

Синтаксис

VAR(Число1; Число2; ...; Число30)

Число1, Число2, ..., Число30 са числови стойности или диапазони, представящи извадка на базата на генерална съвкупност.

Пример

=VAR(A1:A50)

VAR.P

Изчислява дисперсията на базата на генерална съвкупност.

Синтаксис

VAR.P(Число1; Число2; ...; Число30)

Число1, Число2, ..., Число30 са числови стойности или диапазони, представящи цяла генерална съвкупност.

Пример

=VAR.P(A1:A50)

VAR.S

Изчислява дисперсията на базата на извадка.

Синтаксис

VAR.S(Число1; Число2; ...; Число30)

Число1, Число2, ..., Число30 са числови стойности или диапазони, представящи извадка на базата на генерална съвкупност.

Пример

=VAR.S(A1:A50)

VARA

Изчислява дисперсията на базата на извадка. Текстовете се считат за стойност 0.

Синтаксис

VARA(Стойност1; Стойност2; ...; Стойност30)

Стойност1, Стойност2, ..., Стойност30 са стойности или диаграми, представящи извадка, базирана на генерална съвкупност. Текстът има стойност 0.

Пример

=VARA(A1:A50)

VARP

Изчислява дисперсията на базата на генерална съвкупност.

Синтаксис

VARP(Число1; Число2; ...; Число30)

Число1, Число2, ..., Число30 са числови стойности или диапазони, представящи цяла генерална съвкупност.

Пример

=VARP(A1:A50)

VARPA

Изчислява дисперсията на базата на генерална съвкупност. Текстовете се считат за стойност 0.

Синтаксис

VARPA(Стойност1; Стойност2; ...; Стойност30)

Стойност1, Стойност2, ..., Стойност30 са стойности или диапазони, представящи цяла генерална съвкупност.

Пример

=VARPA(A1:A50)

WEIBULL

Изчислява стойностите на разпределението на Вейбул.

Разпределението на Вейбул е непрекъснато вероятностно разпределение с параметри Алфа > 0 (форма) и Бета > 0 (мащаб).

Ако К = 0, WEIBULL изчислява функцията на плътност.

Ако К = 1, WEIBULL изчислява кумулативната функция на разпределението.

Синтаксис

WEIBULL(Число; Алфа; Бета; К)

Число е стойността, за която се изчислява разпределението на Вейбул.

Алфа е параметърът „алфа“ на разпределението на Вейбул.

Бета е параметърът „бета“ на разпределението на Вейбул.

К определя вида на функцията.

Пример

=WEIBULL(2; 1; 1; 1) връща 0,86.

Вижте и уикистраницата (на английски).

WEIBULL.DIST

Изчислява стойностите на разпределението на Вейбул.

Разпределението на Вейбул е непрекъснато вероятностно разпределение с параметри Алфа > 0 (форма) и Бета > 0 (мащаб).

Ако К = 0, WEIBULL.DIST изчислява функцията на плътност.

Ако К = 1, WEIBULL.DIST изчислява кумулативната функция на разпределението.

Синтаксис

WEIBULL.DIST(Число; Алфа; Бета; К)

Число е стойността, за която се изчислява разпределението на Вейбул.

Алфа е параметърът „алфа“ на разпределението на Вейбул.

Бета е параметърът „бета“ на разпределението на Вейбул.

К определя вида на функцията.

Пример

=WEIBULL.DIST(2; 1; 1; 1) връща 0,8646647168.

Вижте и уикистраницата (на английски).