Статистически функции, трета част

CONFIDENCE

Връща доверителния интервал (1-алфа) за нормално разпределение.

Синтаксис

CONFIDENCE(Алфа; СтОткл; Размер)

Алфа е нивото на доверителния интервал.

СтОткл е стандартното отклонение за генералната съвкупност.

Размер е размерът на генералната съвкупност.

Пример

=CONFIDENCE(0,05; 1,5; 100) връща 0,29.

CONFIDENCE.NORM

Връща доверителния интервал (1-алфа) за нормално разпределение.

Синтаксис

CONFIDENCE.NORM(Алфа; СтОткл; Размер)

Алфа е нивото на доверителния интервал.

СтОткл е стандартното отклонение за генералната съвкупност.

Размер е размерът на генералната съвкупност.

Пример

=CONFIDENCE.NORM(0,05; 1,5; 100) връща 0,2939945977.

CONFIDENCE.T

Връща доверителния интервал (1-алфа) за t-разпределение на Стюдънт.

Синтаксис

CONFIDENCE.T(Алфа; СтОткл; Размер)

Алфа е нивото на доверителния интервал.

СтОткл е стандартното отклонение за генералната съвкупност.

Размер е размерът на генералната съвкупност.

Пример

=CONFIDENCE.T(0,05; 1,5; 100) връща 0,2976325427.

CORREL

Връща коефициента на корелация между два набора от данни.

Синтаксис

CORREL(Данни1; Данни2)

Данни1 е първият набор с данни.

Данни2 е вторият набор с данни.

Пример

=CORREL(A1:A50; B1:B50) изчислява коефициента на корелация като мярка на линейната корелация между два набора от данни.

COVAR

Връща ковариацията на произведенията на двойки отклонения.

Синтаксис

COVAR(Данни1; Данни2)

Данни1 е първият набор с данни.

Данни2 е вторият набор с данни.

Пример

=COVAR(A1:A30; B1:B30)

COVARIANCE.P

Връща ковариацията на произведенията на двойки отклонения, за цялата генерална съвкупност.

Синтаксис

COVARIANCE.P(Данни1; Данни2)

Данни1 е първият набор с данни.

Данни2 е вторият набор с данни.

Пример

=COVARIANCE.P(A1:A30; B1:B30)

COVARIANCE.S

Връща ковариацията на произведенията на двойки отклонения, за извадка от генералната съвкупност.

Синтаксис

COVARIANCE.S(Данни1; Данни2)

Данни1 е първият набор с данни.

Данни2 е вторият набор с данни.

Пример

=COVARIANCE.S(A1:A30; B1:B30)

CRITBINOM

Връща най-малката стойност, за която кумулативното биномно разпределение е по-голямо или равно на дадена стойност – критерий.

Синтаксис

CRITBINOM(Опити; ВУ; Алфа)

Опити е общият брой на опитите.

ВУ е вероятността за успех при един опит.

Алфа е праговата вероятност, която да бъде достигната или надмината.

Пример

=CRITBINOM(100; 0,5; 0,1) връща 44.

KURT

Връща ексцеса на набор от данни (необходими са поне 4 стойности).

Синтаксис

KURT(Число1; Число2; ...; Число30)

Число1, Число2, ..., Число30 са числови аргументи или диапазони, представящи случайна извадка с дадено разпределение.

Пример

=KURT(A1; A2; A3; A4; A5; A6)

LARGE

Връща k-тата по големина стойност от набор с данни.

Синтаксис

LARGE(Данни; Ранг)

Данни е областта от клетки с данни.

Ранг е рангът на стойността.

Пример

=LARGE(A1:C50; 2) връща втората по големина стойност от A1:C50.

LOGINV

Изчислява обратната функция на логнормалното разпределение.

Синтаксис

LOGINV(Число; Средно; СтОткл)

Число е вероятностната стойност, за която се изчислява обратното стандартно логаритмично разпределение.

Средно е средното аритметично на стандартното логаритмично разпределение.

СтОткл е стандартното отклонение на стандартното логаритмично разпределение.

Пример

=LOGINV(0,05; 0; 1) връща 0,1930408167.

LOGNORM.DIST

Връща стойностите на логнормално разпределение.

Синтаксис

LOGNORM.DIST(Число; Средно; СтОткл; Кумулативна)

Число (задължителен) е вероятностната стойност, за която се изчислява стандартното логаритмично разпределение.

Средно (задължителен) е средното аритметично на стандартното логаритмично разпределение.

СтОткл (задължителен) е стандартното отклонение на стандартното логаритмично разпределение.

Кумулативна (задължителен) = 0 означава изчисляване на функцията на плътност, Кумулативна = 1 изчислява разпределението.

Пример

=LOGNORM.DIST(0,1; 0; 1; 1) връща 0,0106510993.

LOGNORM.INV

Изчислява обратната функция на логнормалното разпределение.

Функцията е идентична на LOGINV и е въведена за съвместимост с други офис пакети.

Синтаксис

LOGNORM.INV(Число; Средно; СтОткл)

Число (задължителен) е вероятностната стойност, за която се изчислява обратното стандартно логаритмично разпределение.

Средно (задължителен) е средното аритметично на стандартното логаритмично разпределение.

СтОткл (задължителен) е стандартното отклонение на стандартното логаритмично разпределение.

Пример

=LOGNORM.INV(0,05; 0; 1) връща 0,1930408167.

LOGNORMDIST

Връща стойностите на логнормално разпределение.

Синтаксис

LOGNORMDIST(Число; Средно; СтОткл; Кумулативен)

Число е вероятностната стойност, за която се изчислява стандартното логаритмично разпределение.

Средно (незадължителен) е средното аритметично на стандартното логаритмично разпределение.

СтОткл (незадължителен) е стандартното отклонение на стандартното логаритмично разпределение.

Кумулативен (незадължителен) = 0 означава изчисляване на функцията на плътност, Кумулативен = 1 изчислява разпределението.

Пример

=LOGNORMDIST(0,1; 0; 1) връща 0,01.

SMALL

Връща k-тата най-малка стойност от набор с данни.

Синтаксис

SMALL(Данни; Ранг)

Данни е областта от клетки с данни.

Ранг е рангът на стойността.

Пример

=SMALL(A1:C50; 2) връща втората най-малка стойност от A1:C50.