Функции от добавки, списък на функциите за анализ, втора част

За достъп до тази команда...

Вмъкване - Функция - Категория Приставки


IMABS

Пресмята абсолютната стойност на комплексно число.

Синтаксис

IMABS("КомплексноЧисло")

КомплексноЧисло е комплексно число във формата "x+yi" или "x+yj".

Пример

=IMABS("5+12j") връща 13.

IMCOS

Връща косинуса на комплексно число.

IMCOSH

Връща хиперболичния косинус на комплексно число.

IMCOT

Връща котангенса на комплексно число.

IMCSC

Връща косеканса на комплексно число.

IMCSCH

Връща хиперболичния косеканс на комплексно число.

>IMSEC

Връща секанса на комплексно число.

IMSECH

Връща хиперболичния секанс на комплексно число.

IMSIN

Връща синуса на комплексно число.

IMSINH

Връща хиперболичния синус на комплексно число.

IMTAN

Връща тангенса на комплексно число.

COMPLEX

Връща комплексно число със зададените реален коефициент и имагинерен коефициент.

Синтаксис

COMPLEX(Re; Im; Суфикс)

Re е реалният коефициент на комплексното число.

Im е имагинерният коефициент на комплексното число.

Суфикс е "i" или "j".

Пример

=COMPLEX(3;4;"j") връща 3+4j.

CONVERT

Преобразува стойност от една мерна единица в друга. Можете да въведете мерните единици директно като текст в кавички или като обръщения. Ако въведете мерните единици в клетки, те трябва да съответстват точно на следващия списък. Регистърът на буквите е от значение. Например, за да въведете в клетка малка буква l (за литър), въведете апостроф ('), непосредствено последван от l.

Свойство

Единици

Тегло

g, sg, lbm, u, ozm, stone, ton, grain, pweight, hweight, shweight, brton

Дължина

m, mi, Nmi, in, ft, yd, ang, Pica, ell, parsec, lightyear, survey_mi

Време

yr, day, hr, mn, sec, s

Налягане

Pa, atm, at, mmHg, Torr, psi

Сила

N, dyn, dy, lbf, pond

Енергия

J, e, c, cal, eV, ev, HPh, Wh, wh, flb, BTU, btu

Мощност

W, w, HP, PS

Магнетизъм

T, ga

Температура

C, F, K, kel, Reau, Rank

Обем на течност

l, L, lt, tsp, tbs, oz, cup, pt, us_pt, qt, gal, m3, mi3, Nmi3, in3, ft3, yd3, ang3, Pica3, barrel, bushel, regton, Schooner, Middy, Glass

Площ

m2, mi2, Nmi2, in2, ft2, yd2, ang2, Pica2, Morgen, ar, acre, ha

Скорост

m/s, m/sec, m/h, mph, kn, admkn

Информация

bit, byte


Пред мерните единици, отбелязани с получер шрифт, могат да бъдат долепвани префикси от долния списък:

Префикс

Множител

Y (йота)

10^24

Z (сета)

10^21

E (екса)

10^18

P (пета)

10^15

T (тера)

10^12

G (гига)

10^9

M (мега)

10^6

k (кило)

10^3

h (хекто)

10^2

e (дека)

10^1

d (деци)

10^-1

c (санти)

10^-2

m (мили)

10^-3

u (микро)

10^-6

n (нано)

10^-9

p (пико)

10^-12

f (фемто)

10^-15

a (ато)

10^-18

z (септо)

10^-21

y (йокто)

10^-24


Пред единиците за количество информация „бит“ и „байт“ могат да се поставят и следните префикси по стандарта IEC 60027-2 / IEEE 1541:

ki киби 1024

Mi меби 1048576

Gi гиби 1073741824

Ti теби 1099511627776

Pi пеби 1125899906842620

Ei ексби 1152921504606850000

Zi зеби 1180591620717410000000

Yi йоби 1208925819614630000000000

Икона Бележка

Функциите, чиито имена завършват с _ADD или _EXCEL2003, връщат същите резултати като съответните функции на Microsoft Excel 2003 без този суфикс. Функциите без суфикс връщат резултати, базирани на международните стандарти.


Синтаксис

CONVERT(Число; "ОтЕдиница"; "КъмЕдиница")

Число: числото за преобразуване.

ОтЕдиница е единицата, от която се преобразува числото.

КъмЕдиница е единицата, към която се преобразува числото.

Примери

=CONVERT(10;"HP";"PS") връща 10,14 (закръглено до два знака след запетаята). 10 HP са равни на 10,14 PS.

=CONVERT(10;"km";"mi") връща 6,21 (закръглено до два знака след запетаята). 10 километра са равни на 6,21 мили. Буквата k е разрешеният знак префикс за множител 10^3.

FACTDOUBLE

Връща двойния факториел на число.

Синтаксис

FACTDOUBLE(Число)

Връща Число!!, двойния факториел на Число, където Число е цяло число, по-голямо или равно на нула.

За четни числа FACTDOUBLE(n) връща:

2*4*6*8* ... *n

За нечетни числа FACTDOUBLE(n) връща:

1*3*5*7* ... *n

FACTDOUBLE(0) връща 1 по дефиниция.

Пример

=FACTDOUBLE(5) връща 15.

=FACTDOUBLE(6) връща 48.

=FACTDOUBLE(0) връща 1.

IMAGINARY

Връща имагинерния коефициент на комплексно число.

Синтаксис

IMAGINARY("КомплексноЧисло")

КомплексноЧисло е комплексно число във формата "x+yi" или "x+yj".

Пример

=IMAGINARY("4+3j") връща 3.

IMARGUMENT

Връща аргумента (ъгъла фи) на комплексно число.

Синтаксис

IMARGUMENT("КомплексноЧисло")

КомплексноЧисло е комплексно число във формата "x+yi" или "x+yj".

Пример

=IMARGUMENT("3+4j") връща 0,927295.

IMCONJUGATE

Пресмята комплексно спрегнатото на комплексно число.

Синтаксис

IMCONJUGATE("КомплексноЧисло")

КомплексноЧисло е комплексно число във формата "x+yi" или "x+yj".

Пример

=IMCONJUGATE("1+j") връща 1-j.

IMDIV

Пресмята частното на две комплексни числа.

Синтаксис

IMDIV("Числител"; "Знаменател")

Числител и Знаменател са комплексни числа във вида "x+yi" или "x+yj".

Пример

=IMDIV("-238+240i";"10+24i") връща 5+12i.

IMEXP

Повдига константата e на степен комплексно число. Константата e има стойност приблизително 2,71828182845904.

Синтаксис

IMEXP("КомплексноЧисло")

КомплексноЧисло е комплексно число във формата "x+yi" или "x+yj".

Пример

=IMEXP("1+j") връща 1,47+2,29j (закръглено).

IMLN

Пресмята натуралния логаритъм (с основа e) на комплексно число. Константата e има стойност приблизително 2,71828182845904.

Синтаксис

IMLN("КомплексноЧисло")

КомплексноЧисло е комплексно число във формата "x+yi" или "x+yj".

Пример

=IMLN("1+j") връща 0,35+0,79j (закръглено).

IMLOG10

Пресмята десетичния логаритъм на комплексно число.

Синтаксис

IMLOG10("КомплексноЧисло")

КомплексноЧисло е комплексно число във формата "x+yi" или "x+yj".

Пример

=IMLOG10("1+j") връща 0,15+0,34j (закръглено).

IMLOG2

Пресмята двоичния логаритъм на комплексно число.

Синтаксис

IMLOG2("КомплексноЧисло")

КомплексноЧисло е комплексно число във формата "x+yi" или "x+yj".

Пример

=IMLOG2("1+j") връща 0,50+1,13j (закръглено).

IMPOWER

Резултатът е КомплексноЧисло, повдигнато на степен Число.

Синтаксис

IMPOWER("КомплексноЧисло"; Число)

КомплексноЧисло е комплексно число във формата "x+yi" или "x+yj".

Число е експонентата.

Пример

=IMPOWER("2+3i";2) връща -5+12i.

IMPRODUCT

Пресмята произведението на не повече от 29 комплексни числа.

Синтаксис

IMPRODUCT("КомплексноЧисло"; "КомплексноЧисло1"; …)

КомплексноЧисло е комплексно число във формата "x+yi" или "x+yj".

Пример

=IMPRODUCT("3+4j";"5-3j") връща 27+11j.

IMREAL

Връща реалния коефициент на комплексно число.

Синтаксис

IMREAL("КомплексноЧисло")

КомплексноЧисло е комплексно число във формата "x+yi" или "x+yj".

Пример

=IMREAL("1+3j") връща 1.

IMSQRT

Пресмята квадратния корен на комплексно число.

Синтаксис

IMSQRT("КомплексноЧисло")

КомплексноЧисло е комплексно число във формата "x+yi" или "x+yj".

Пример

=IMSQRT("3+4i") връща 2+1i.

IMSUB

Пресмята разликата на две комплексни числа.

Синтаксис

IMSUB("КомплексноЧисло1"; "КомплексноЧисло2")

КомплексноЧисло е комплексно число във формата "x+yi" или "x+yj".

Пример

=IMSUB("13+4j";"5+3j") връща 8+j.

IMSUM

Пресмята сумата на не повече от 29 комплексни числа.

Синтаксис

IMSUM("КомплексноЧисло1"; "КомплексноЧисло2"; …)

КомплексноЧисло е комплексно число във формата "x+yi" или "x+yj".

Пример

=IMSUM("13+4j";"5+3j") връща 18+7j.

OCT2BIN

Резултатът е двоичното число, съответстващо на въведеното осмично число.

Синтаксис

OCT2BIN(Число; Разреди)

Число е осмично число с не повече от 10 разряда. Най-старшият бит съдържа знака, а останалите – стойността. Отрицателните числа се въвеждат с двоичното си допълнение.

Разреди е броят на разредите в резултата.

Пример

=OCT2BIN(3;3) връща 011.

OCT2DEC

Резултатът е десетичното число, съответстващо на въведеното осмично число.

Синтаксис

OCT2DEC(Число)

Число е осмично число с не повече от 10 разряда. Най-старшият бит съдържа знака, а останалите – стойността. Отрицателните числа се въвеждат с двоичното си допълнение.

Пример

=OCT2DEC(144) връща 100.

OCT2HEX

Резултатът е шестнадесетичното число, съответстващо на въведеното осмично число.

Синтаксис

OCT2HEX(Число; Разреди)

Число е осмично число с не повече от 10 разряда. Най-старшият бит съдържа знака, а останалите – стойността. Отрицателните числа се въвеждат с двоичното си допълнение.

Разреди е броят на разредите в резултата.

Пример

=OCT2HEX(144;4) връща 0064.