Функции от добавки, списък на функциите за анализ, първа част

За достъп до тази команда...

Вмъкване - Функция - Категория Приставки


BESSELI

Изчислява модифицираната Беселова функция от първи род In(x).

Синтаксис

BESSELI(X; N)

X е стойността, за която се изчислява функцията.

N е положително цяло число (N >= 0), представящо порядъка на Беселовата функция In(x).

Примери

=BESSELI(3,45; 4) връща 0,651416873060081

=BESSELI(3,45; 4,333) връща 0,651416873060081, също като по-горе, защото дробната част на N се игнорира.

=BESSELI(-1; 3) връща -0,022168424924332

BESSELJ

Изчислява Беселовата функция от първи род Jn(x) (цилиндрична функция).

Синтаксис

BESSELJ(X; N)

X е стойността, за която се изчислява функцията.

N е положително цяло число (N >= 0), представящо порядъка на Беселовата функция Jn(x).

Примери

=BESSELJ(3,45; 4) връща 0,196772639864984

=BESSELJ(3,45; 4,333) връща 0,196772639864984, също като по-горе, защото дробната част на N се игнорира.

=BESSELJ(-1; 3) връща -0,019563353982668

BESSELK

Изчислява модифицираната Беселова функция от втори род Kn(x).

Синтаксис

BESSELK(X; N)

X е строго положителната стойност (X > 0), за която се изчислява функцията.

N е положително цяло число (N >= 0), представящо порядъка на Беселовата функция Kn(x).

Примери

=BESSELK(3,45; 4) връща 0,144803466373734

=BESSELK(3,45; 4,333) връща 0,144803466373734, също като по-горе, защото дробната част на N се игнорира.

=BESSELK(0; 3) връща Err:502 – невалиден аргумент (X=0)

BESSELY

Изчислява Беселовата функция от втори род Yn(x).

Синтаксис

BESSELY(X; N)

X е строго положителната стойност (X > 0), за която се изчислява функцията.

N е положително цяло число (N >= 0), представящо порядъка на Беселовата функция Yn(x).

Примери

=BESSELY(3,45; 4) връща -0,679848116844476

=BESSELY(3,45; 4,333) връща -0,679848116844476, също като по-горе, защото дробната част на N се игнорира.

=BESSELY(0; 3) връща Err:502 – невалиден аргумент (X=0)

BIN2DEC

Резултатът е десетичното число, съответстващо на въведеното двоично число.

Синтаксис

BIN2DEC(Число)

Число е двоично число с не повече от 10 разряда (бита). Най-старшият бит съдържа знака. Отрицателните числа се въвеждат с двоичното си допълнение.

Пример

=BIN2DEC(1100100) връща 100.

BIN2HEX

Резултатът е шестнадесетичното число, съответстващо на въведеното двоично число.

Синтаксис

BIN2HEX(Число; Разреди)

Число е двоично число с не повече от 10 разряда (бита). Най-старшият бит съдържа знака. Отрицателните числа се въвеждат с двоичното си допълнение.

Разреди е броят на разредите в резултата.

Пример

=BIN2HEX(1100100;6) връща 000064.

BIN2OCT

Резултатът е осмичното число, съответстващо на въведеното двоично число.

Синтаксис

BIN2OCT(Число; Разреди)

Число е двоично число с не повече от 10 разряда (бита). Най-старшият бит съдържа знака. Отрицателните числа се въвеждат с двоичното си допълнение.

Разреди е броят на разредите в резултата.

Пример

=BIN2OCT(1100100;4) връща 0144.

DEC2BIN

Резултатът е двоичното число, съответстващо на въведеното десетично число между -512 и 511.

Синтаксис

DEC2BIN(Число; Разреди)

Число е десетично число. Ако числото е отрицателно, функцията връща двоично число с 10 цифри. Най-старшият бит е знаков, а останалите 9 съдържат стойността.

Разреди е броят на разредите в резултата.

Пример

=DEC2BIN(100;8) връща 01100100.

DEC2HEX

Резултатът е шестнадесетичното число, съответстващо на въведеното десетично число.

Синтаксис

DEC2HEX(Число; Разреди)

Число е десетично число. Ако числото е отрицателно, функцията връща шестнадесетично число с 10 цифри (40 бита). Най-старшият бит е знаков, а останалите 39 съдържат стойността.

Разреди е броят на разредите в резултата.

Пример

=DEC2HEX(100;4) връща 0064.

DEC2OCT

Резултатът е осмичното число, съответстващо на въведеното десетично число.

Синтаксис

DEC2OCT(Число; Разреди)

Число е десетично число. Ако числото е отрицателно, функцията връща осмично число с 10 цифри (30 бита). Най-старшият бит е знаков, а останалите 29 съдържат стойността.

Разреди е броят на разредите в резултата.

Пример

=DEC2OCT(100;4) връща 0144.

DELTA

Резултатът е TRUE (1), ако двете подадени като аргументи числа са равни, в противен случай е FALSE (0).

Синтаксис

DELTA(Число1; Число2)

Пример

=DELTA(1;2) връща 0.

ERF

Пресмята стойностите на Гаусовия интеграл на грешките.

Синтаксис

ERF(ДолнаГраница; ГорнаГраница)

ДолнаГраница е долната граница на интеграла.

ГорнаГраница е не задължителен. Той указва горната граница на интеграла. Ако е пропуснат, изчислението се извършва между 0 и долната граница.

Пример

=ERF(0;1) връща 0,842701.

ERF.PRECISE

Пресмята стойностите на Гаусовия интеграл на грешките между 0 и дадената граница.

Синтаксис

ERF.PRECISE(ДолнаГраница)

ДолнаГраница е границата на интеграла. Изчислението се извършва между 0 и тази граница.

Пример

=ERF.PRECISE(1) връща 0,842701.

ERFC

Връща допълнителните стойности на Гаусовия интеграл на грешките между x и безкрайност.

Синтаксис

ERFC(ДолнаГраница)

ДолнаГраница е долната граница на интеграла.

Пример

=ERFC(1) връща 0,157299.

ERFC.PRECISE

Връща допълнителните стойности на Гаусовия интеграл на грешките между x и безкрайност.

Синтаксис

ERFC.PRECISE(ДолнаГраница)

ДолнаГраница е долната граница на интеграла.

Пример

=ERFC.PRECISE(1) връща 0,157299.

GESTEP

Резултатът е 1, ако аргументът Число е по-голям или равен на Стъпка.

Синтаксис

GESTEP(Число; Стъпка)

Пример

=GESTEP(5;1) връща 1.

HEX2BIN

Резултатът е двоичното число, съответстващо на въведеното шестнадесетично число.

Синтаксис

HEX2BIN(Число; Разреди)

Число е шестнайсетично число или низ, който представя шестнайсетично число. Числото може да има до 10 разряда. Най-старшият бит съдържа знака, а останалите – стойността. Отрицателните числа се въвеждат с двоичното си допълнение.

Разреди е броят на разредите в резултата.

Пример

=HEX2BIN("6a";8) връща 01101010.

HEX2DEC

Резултатът е десетичното число, съответстващо на въведеното шестнадесетично число.

Синтаксис

HEX2DEC(Число)

Число е шестнайсетично число или низ, който представя шестнайсетично число. Числото може да има до 10 разряда. Най-старшият бит съдържа знака, а останалите – стойността. Отрицателните числа се въвеждат с двоичното си допълнение.

Пример

=HEX2DEC("6a") връща 106.

HEX2OCT

Резултатът е осмичното число, съответстващо на въведеното шестнадесетично число.

Синтаксис

HEX2OCT(Число; Разреди)

Число е шестнайсетично число или низ, който представя шестнайсетично число. Числото може да има до 10 разряда. Най-старшият бит съдържа знака, а останалите – стойността. Отрицателните числа се въвеждат с двоичното си допълнение.

Разреди е броят на разредите в резултата.

Пример

=HEX2OCT("6a";4) връща 0152.