Функции от добавки

В следващия текст са изброени и описани някои от наличните функции от приставки.

Понятие за приставки

В помощта ще намерите и описание на интерфейса на LibreOffice Calc за приставки. Освен това са описани важните функции в и техните параметри.

Предоставени приставки

LibreOffice съдържа примери за интерфейса за приставки на LibreOffice Calc.

Функции за анализ, първа част

Функции за анализ, втора част

DAYSINMONTH

Изчислява броя на дните в месеца, съдържащ въведената дата.

Синтаксис

DAYSINMONTH(Дата)

Дата е произволна дата от съответния месец на желаната година. Параметърът трябва да съдържа валидна дата според настройките за локал на LibreOffice.

Пример

=DAYSINMONTH(A1) връща 29, ако A1 съдържа 1968-02-17 – валидна дата от февруари 1968 г.

DAYSINYEAR

Изчислява броя на дните в годината, съдържаща въведената дата.

Синтаксис

DAYSINYEAR(Дата)

Дата е произволна дата от съответната година. Параметърът трябва да съдържа валидна дата според настройките за локал на LibreOffice.

Пример

=DAYSINYEAR(A1) връща 366, ако A1 съдържа 1968-02-29 – валидна дата от 1968 г.

ISLEAPYEAR

Определя дали дадена година е високосна. Ако е така, функцията връща стойността 1 (TRUE). В противен случай се връща 0 (FALSE).

Синтаксис

ISLEAPYEAR(Дата)

Дата е датата, за която ни интересува дали е във високосна година. Параметърът трябва да представлява валидна дата.

Пример

=ISLEAPYEAR(A1) връща 1, ако A1 съдържа „1968-02-29“ – валидната дата 29 февруари 1968 според вашата настройка за локал.

Можете да използвате и =ISLEAPYEAR(DATE(1968;2;29)) или =ISLEAPYEAR("1968-02-29"), подавайки низа с датата според стандарта ISO 8601.

Не използвайте запис от вида =ISLEAPYEAR(29/2/68), тъй като това означава да се раздели 29 на 2 и после на 68, след което да се изчисли функцията ISLEAPYEAR от полученото малко число, изтълкувано като числово представяне на дата.

MONTHS

Изчислява разликата в месеци между две дати.

Синтаксис

MONTHS(НачалнаДата; КрайнаДата; Тип)

НачалнаДата е първата дата.

КрайнаДата е втората дата.

Тип указва типа на разликата. Възможните стойности са 0 (интервал) и 1 (в календарни месеци).

ROT13

Шифрова знаков низ чрез изместване на 13 позиции в азбуката. След буквата Z азбуката започва отново. Чрез повторно прилагане на функцията върху получения шифрован текст можете да го разшифровате. Функцията работи само за текстове на латиница.

Синтаксис

ROT13(Текст)

Текст е знаковият низ, който да бъде зашифрован. ROT13(ROT13(Текст)) разшифрова текста.

WEEKS

Изчислява разликата в седмици между две дати.

Синтаксис

WEEKS(НачалнаДата; КрайнаДата; Тип)

НачалнаДата е първата дата.

КрайнаДата е втората дата.

Тип указва типа на разликата. Възможните стойности са 0 (интервал) и 1 (брой седмици).

WEEKSINYEAR

Изчислява броя на седмиците в годината, съдържаща въведената дата. Седмица, разделена между две години, се причислява към тази година, която съдържа повечето от дните й.

Синтаксис

WEEKSINYEAR(Дата)

Дата е произволна дата от съответната година. Параметърът трябва да съдържа валидна дата според настройките за локал на LibreOffice.

Пример

WEEKSINYEAR(A1) връща 53, ако A1 съдържа 1970-02-17 – валидна дата от 1970 г.

YEARS

Изчислява разликата в години между две дати.

Синтаксис

YEARS(НачалнаДата; КрайнаДата; Тип)

НачалнаДата е първата дата.

КрайнаДата е втората дата.

Тип указва типа на разликата. Възможните стойности са 0 (интервал) и 1 (в календарни години).

Приставки, реализирани с LibreOffice API

Приставките могат да се реализират и чрез интерфейса за приложно програмиране LibreOffice API.