Логически функции

Тази категория съдържа логическите функции.

Обработка на нелогически аргументи в логически функции

За достъп до тази команда...

Вмъкване - Функция - Категория Логически


AND

Връща TRUE, ако всички аргументи са TRUE. Ако поне един от елементите е FALSE, тази функция връща стойността FALSE.

Аргументите са или логически изрази (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10), които връщат логически стойности, или масиви (A1:C3), съдържащи логически стойности.

Синтаксис

AND(ЛогическаСтойност1; ЛогическаСтойност2…ЛогическаСтойност30)

ЛогическаСтойност1; ЛогическаСтойност2…ЛогическаСтойност30 са условия, които да бъдат проверени. Всяко условие може да бъде изпълнено (TRUE) или неизпълнено (FALSE). Ако като параметър се въведе диапазон, функцията използва всички стойности в диапазона. Резултатът е TRUE, ако логическите стойности във всички клетки от диапазона са TRUE.

Пример

Трябва да се проверят логическите стойности на изразите 12<13; 14>12 и 7<6:

=AND(12<13;14>12;7<6) връща FALSE.

=AND (FALSE;TRUE) връща FALSE.

FALSE

Връща логическата стойност FALSE. Функцията FALSE() не изисква аргументи и винаги връща логическата стойност FALSE.

Синтаксис

FALSE()

Пример

=FALSE() връща FALSE.

=NOT(FALSE()) връща TRUE.

IF

Задава логическата проверка, която да бъде извършена.

Синтаксис

IF(Проверка; СтойностПриTRUE; СтойностПриFALSE)

Проверка е стойност или израз с резултат TRUE или FALSE.

СтойностПриTRUE (незадължителен) е стойността, която се връща, ако логическата проверка даде стойност TRUE.

СтойностПриFALSE (незадължителен) е стойността, която се връща, ако логическата проверка даде стойност FALSE.

Във функциите на LibreOffice Calc параметрите, отбелязани като „незадължителни“, могат да се пропускат само ако след тях не следват още параметри. Например, ако функцията приема четири параметъра, от които последните два са незадължителни, можете да изпуснете четвъртия параметър или третия и четвъртия, но не и само третия.

Примери

=IF(A1>5;100;"малка стойност") Ако стойността в A1 е по-висока от 5, в текущата клетка се появява стойността 100. В противен случай се появява текстът „малка стойност“ (без кавички).

NOT

Обръща (инвертира) логическа стойност.

Синтаксис

NOT(ЛогическаСтойност)

ЛогическаСтойност е стойността, която да бъде обърната.

Пример

=NOT(A). A=TRUE се обръща в A=FALSE.

OR

Връща TRUE, ако поне един аргумент е TRUE. Тази функция връща стойността FALSE, ако всички аргументи имат стойност FALSE.

Аргументите са или логически изрази (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10), които връщат логически стойности, или масиви (A1:C3), съдържащи логически стойности.

Синтаксис

OR(ЛогическаСтойност1; ЛогическаСтойност2…ЛогическаСтойност30)

ЛогическаСтойност1; ЛогическаСтойност2…ЛогическаСтойност30 са условия, които да бъдат проверени. Всяко условие може да бъде изпълнено (TRUE) или неизпълнено (FALSE). Ако като параметър се въведе диапазон, функцията използва всички стойности в диапазона.

Пример

Трябва да се проверят логическите стойности на изразите 12<11; 13>22 и 45=45.

=OR(12<11;13>22;45=45) връща TRUE.

=OR(FALSE;TRUE) връща TRUE.

TRUE

Резултатната логическа стойност е TRUE. Функцията TRUE() не изисква аргументи и винаги връща логическата стойност TRUE.

Синтаксис

TRUE()

Пример

Ако A=TRUE и B=FALSE, важат следните примери:

=AND(A;B) връща FALSE.

=OR(A;B) връща TRUE.

=NOT(AND(A;B)) връща TRUE.

XOR

Връща TRUE, ако нечетен брой от аргументите имат стойност TRUE.

Аргументите са или логически изрази (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10), които връщат логически стойности, или масиви (A1:C3), съдържащи логически стойности.

Синтаксис

XOR(ЛогическаСтойност1; ЛогическаСтойност2…ЛогическаСтойност30)

Пример

=XOR(TRUE;TRUE) връща FALSE.

=XOR(TRUE;TRUE;TRUE) връща TRUE.

=XOR(FALSE;TRUE) връща TRUE.