Функции за дати и часове

Тези функции служат за вмъкване и редактиране на дати и часове.

За достъп до тази команда...

Вмъкване - Функция - Категория Дати и часове


Икона Бележка

Функциите, чиито имена завършват с _ADD или _EXCEL2003, връщат същите резултати като съответните функции на Microsoft Excel 2003 без този суфикс. Функциите без суфикс връщат резултати, базирани на международните стандарти.


LibreOffice вътрешно борави с датите и часовете като с числови стойности. Ако припишете формата „Число“ на дата или час, стойността ще бъде преобразувана до число. Например 12:00 ч. на 01.01.2000 г. се преобразува в 36526,5. Стойността преди десетичната запетая съответства на датата, а тази след нея – на часа. Ако не желаете да виждате този вид числово представяне на датата или часа, променете формата по съответен начин. За тази цел изберете клетката, съдържаща стойността за дата или час, отворете контекстното й меню и изберете Форматиране на клетки. Разделът Числа съдържа функциите за задаване на числов формат.

База за нулевия ден

Датите се изчисляват като разстояния от началния нулев ден. Можете да изберете за нулев ден една от следните възможности:

Базова дата

Употреба

30.12.1899 г.

(по подразбиране)

01.01.1900 г.

(използва се в бившия StarCalc 1.0)

01.01.1904 г.

(използва се в софтуера на Apple)


За да зададете базовата дата, изберете - LibreOffice Calc - Изчисляване.

Икона Внимание

Когато копирате и поставяте между различни електронни таблици клетки, съдържащи дати и часове, двата документа трябва да са с еднаква настройка за базова дата. В противен случай показваните стойности ще се променят!


Двуцифрени години

В - LibreOffice - Общи ще намерите областта Двуцифрени години. В нея се задава периодът, за който се отнасят двуцифрените години. Забележете, че внесените тук промени влияят върху някои от следващите функции.

Икона Бележка

Ако въведете дата като част от формула, наклонените черти и тиретата, използвани като разделители, се интерпретират като аритметични операции. Затова датите, въведени по такъв начин, не се разпознават като дати и причиняват погрешни изчисления. За да предотвратите тълкуване на датите като части от формули, използвайте функцията DATE, например DATE(1954;7;20), или ограждайте датата в кавички и я изписвайте по стандарта ISO 8601, например "1954-07-20". Избягвайте зависими от локала формати като "07/20/54", защото може да се получи грешка в изчисленията, ако документът бъде зареден при различни настройки за локал.


Функции

WORKDAY

YEARFRAC

DATE

DATEDIF

DATEVALUE

EDATE

TODAY

YEAR

NOW

ISOWEEKNUM

WEEKNUM

WEEKNUM_OOO

WEEKNUM_EXCEL2003

MINUTE

MONTH

EOMONTH

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

WORKDAY.INTL

EASTERSUNDAY

SECOND

HOUR

DAY

DAYS

DAYS360

WEEKDAY

TIME

TIMEVALUE