Функция Round [VBA]

Функцията Round връща число, закръглено до зададения брой цифри.

Икона Внимание

Тази функция или константа се разрешава с оператор Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:

Round( expression as Double [,numdecimalplaces as Integer] ) 

Резултат:

Double

Параметри:

expression: задължителен. Числовият израз, който да бъде закръглен.

numdecimalplaces: незадължителен. Указва колко позиции вдясно от десетичния разделител да съдържа закръглената стойност. Подразбира се стойност 0.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub Example_Round

 Dim r 

 r = Pi

 print r ' 3,14159265358979

 print Round(r, 5) ' 3,14159

 r = exp(1)

 print r ' 2,71828182845904

 print Round(r) ' 3

End Sub