Функция Input [VBA]

Връща отворения поток от вход или двоичен файл (низ).

Икона Внимание

Тази функция или константа се разрешава с оператор Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:

Input( Number as Integer, [# ] FileNumber as Integer)

Резултат:

String

Параметри:

Number: задължителен. Числов израз, указващ колко знака да бъдат върнати.

#: незадължителен.

FileNumber: задължителен. Валиден номер на файл.

Кодове за грешка:

6 Препълване

52 Лошо име или номер на файл

62 Четене след EOF

Пример:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub Example_Input

 Dim MyData

 Open "MyDataFile.txt" For Input As #1

 Do While Not EOF(1)

  MyData = Input(1, #1)

  Print MyData

 Loop

 Close #1

End Sub