Функция FormatDateTime [VBA]

Прилага формат за дата и/или час върху израз от тип дата и връща резултата като низ.

Икона Внимание

Тази функция или константа се разрешава с оператор Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:

FormatDateTime (DateExpression as Date [, NamedFormat as Integer])

Резултат:

String

Параметри:

DateExpression: изразът от тип дата, който да бъде форматиран.

NamedFormat: незадължителна стойност от изброения тип vbDateTimeFormat, която задава какъв формат да се приложи върху израза от тип дата и час. Ако е пропусната, се използва vbGeneralDate.

Формати за дата и час (изброен тип vbDateTimeFormat)

Наименувана константа

Стойност

Описание

vbGeneralDate

0

Показва дата и/или час по начина, указан в общите системни настройки за дати. Ако е зададена само дата, не се показва час; ако е зададен само час, не се показва дата.

vbLongDate

1

Показва дата в дългия формат за дати, зададен в регионалните настройки на компютъра.

vbShortDate

2

Показва дата в късия формат за дати, зададен в регионалните настройки на компютъра.

vbLongTime

3

Показва час в дългия формат за часове от настройките на системата.

vbShortTime

4

Показва час в 24-часов формат (чч:мм).


Кодове за грешка:

13 Несъответствие на типовете

Пример:

REM  *****  BASIC  *****

Option VBASupport 1

Sub DateFormat

 Dim d as Date

 d = ("1958-01-29 00:25")

 msgbox("Общ формат за дата: " & FormatDateTime(d))

 msgbox("Дълъг формат за дата: " & FormatDateTime(d,vbLongDate))

 msgbox("Къс формат за дата: " & FormatDateTime(d,vbShortDate))

 msgbox("Дълъг формат за час: " & FormatDateTime(d,3))

 msgbox("Къс формат за дата: " & FormatDateTime(d,vbShortTime))

End Sub