Функция SLN [VBA]

Връща амортизацията на актив за един период по линейния метод. Размерът на амортизационните отчисления е постоянен по време на амортизационния срок.

Икона Внимание

Тази функция или константа се разрешава с оператор Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:

SLN (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double)

Резултат:

Double

Параметри:

Cost е началната стойност на актива.

Salvage е ликвидационната стойност на актива в края на амортизационния срок.

Life е броят периоди, за който активът се обезценява.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleSLN

REM Изчислява се годишната амортизация на актив със стойност 10 000 долара

REM в началото на година 1 и ликвидационна стойност 1000 долара след 5 години.

Dim y_dep As Double

y_dep = SLN( 10000, 1000, 6 )

print y_dep ' връща 1500.

End Sub