Функция Rate [VBA]

Връща настоящата стойност на инвестиция, получена от поредица регулярни плащания.

Икона Внимание

Тази функция или константа се разрешава с оператор Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:

Rate( NPer as Double, Pmt as Double, PV as Double [FV as Variant], [Due as Variant], [Guess as Variant] )

Резултат:

Double

Параметри:

NPer е общият брой на периодите, през които се изплаща анюитет.

Pmt е вноската, изплащана за всеки период.

PV е текущата стойност на заема / инвестицията.

FV (незадължителен) е бъдещата стойност на заема / инвестицията.

Due (незадължителен) указва дали плащанията са дължими в началото или в края на всеки период.

0 - плащането е дължимо в края на периода;

1 - плащането е дължимо в началото на периода.

Guess (незадължителен) е предположение за резултата от итеративното изчисление.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleRate

' Изчислява се лихвата, необходима за погасяване на заем от 100 000 долара за

' 6 години, с вноски от 1500 долара в края на всеки месец.

 Dim mRate As Double

 mRate = Rate( 72, -1500, 100000 )

 print mRate' mRate получава стойност 0,00213778025343334

End sub