Функция PV [VBA]

Връща настоящата стойност на инвестиция, получена от поредица регулярни плащания.

Икона Внимание

Тази функция или константа се разрешава с оператор Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:

Pmt( Rate as Double, NPer as Double, Pmt as Double, [FV as Variant], [Due as Variant] )

Резултат:

Double

Параметри:

Rate е лихвеният процент за един период.

NPer е общият брой на периодите, през които се изплаща анюитет.

Pmt е вноската, изплащана за всеки период.

FV (незадължителен) е бъдещата стойност на заема / инвестицията.

Due (незадължителен) указва дали плащанията са дължими в началото или в края на всеки период.

0 - плащането е дължимо в края на периода;

1 - плащането е дължимо в началото на периода.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExamplePV

' Изчислява се настоящата стойност на анюитет с месечни вноски от 1000 долара и продължителност 6 години.

' Лихвата е 10% на година и плащанията се извършват в края на месеца.

Dim pv1 As Double

pv1 = PV( 0.1/12, 72, -1000 )

print pv1 ' pv1 получава стойност 53978,6654781073.

End Sub