Функция Pmt [VBA]

Изчислява постоянната периодична вноска за заем или инвестиция.

Икона Внимание

Тази функция или константа се разрешава с оператор Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:

Pmt( Rate as Double, NPer as Double , PV as Double , [FV as Variant], [Due as Variant] )

Резултат:

Double

Параметри:

Rate е лихвеният процент за един период.

NPer е общият брой на периодите, през които се изплаща анюитет.

PV е текущата стойност на поредицата от плащания.

FV (незадължителен) е бъдещата стойност на заема / инвестицията.

Due (незадължителен) указва дали плащанията са дължими в началото или в края на всеки период.

0 - плащането е дължимо в края на периода;

1 - плащането е дължимо в началото на периода.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

REM ***** BASIC *****

Option VBASUPPORT 1

' Изчисляват се месечните вноски за заем, който трябва да се погаси за 6 години.

' Лихвата е 10% на година и плащанията се извършват в края на месеца.

Sub ExamplePmt

 Dim myPmt As Double

 myPmt = Pmt( 0.1/12, 72, 100000 )

 print MyPmt ' дава резултат -1852,58377757705

End Sub