Функция NPV [VBA]

Изчислява настоящата нетна стойност на инвестиция на базата на дисконтова ставка и поредица от плащания и вземания.

Икона Внимание

Тази функция или константа се разрешава с оператор Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:

NPV (Rate as Double, Values() as Double)

Резултат:

Double

Параметри:

Rate е дисконтовата ставка за един период.

Values() е масив, който представя вземания (положителни стойности) или плащания (отрицателни стойности).

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleNPV

 Dim r As Double

 Dim pValues(5) as Double

 pValues(0) = 100

 pValues(1) = 100

 pValues(2) = 100

 pValues(3) = -300

 pValues(4) = 100

 pValues(5) = 100

 r = 0.06

 p = NPV( r, pValues)

 Print p ' връща 174,894967305331

End Sub