Функция МIRR [VBA]

Изчислява модифицираната вътрешна норма на печалба на последователност от парични потоци.

Икона Внимание

Тази функция или константа се разрешава с оператор Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:

MIRR(Values() as Double, Investment as Double, ReinvestRate as Double)

Резултат:

Double

Параметри:

Values(): Масив от парични потоци, представляващи последователност от плащания и приходи, като отрицателните числа се смятат за плащания, а положителните – за приходи. Масивът трябва да съдържа поне една отрицателна и поне една положителна стойност.

Investment: лихвеният процент на инвестициите (отрицателните стойности в масива).

ReinvestRate: лихвеният процент за реинвестициите (положителните стойности в масива).

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleMIRR

 Dim cashFlow(0 to 3) As Double

 cashFlow(0) = -5

 cashFlow(1) = 10

 cashFlow(2) = 15

 cashFlow(3) = 8

 mirrValue = MIRR(cashFlow,0.5,0.1) * 100

 Print mirrValue ' връща 94,16 – вътрешната норма на печалба на паричния поток.

End Sub