Функция IRR [VBA]

Връща вътрешната норма на печалба за инвестиция.

Икона Внимание

Тази функция или константа се разрешава с оператор Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Синтаксис:

IRR(Values() as Double , [Guess as Variant])

Резултат:

Double

Параметри:

Values(): Числовите стойности представят парични потоци, постъпващи през регулярни интервали, като поне една стойност трябва да е отрицателна (плащане) и поне една – положителна (приход).

Guess Начално приближение за резултата.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleIRR

 Dim cashFlow(0 to 3) As Double

 cashFlow(0) = -10000

 cashFlow(1) = 3500

 cashFlow(2) = 7600

 cashFlow(3) = 1000

 irrValue = IRR(cashFlow) * 100

 Print irrValue ' връща 11,3321028236252 – вътрешната норма на печалба на паричния поток.

End Sub