Функция CreateUnoService

Връща екземпляр на услуга на Uno от ProcessServiceManager.

Синтаксис:

oService = CreateUnoService(име на услуга на Uno)

За списък на достъпните услуги вижте https://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/namespacecom_1_1sun_1_1star.html.

Примери:

oIntrospection = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")

Следващият код използва услуга, за да покаже диалог за отваряне на файл:

Sub Main

  fName = FileOpenDialog ("Моля, изберете файл")

  Print "Избран файл: " + fName

End Sub

 

Function FileOpenDialog(title As String) As String

  filepicker = createUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")

  filepicker.Title = title

  filepicker.execute()

  files = filepicker.getFiles()

  FileOpenDialog=files(0)

End Function