Функция TwipsPerPixelY

Връща броя туипове, съответстващ на височината на един пиксел.

Синтаксис:

n = TwipsPerPixelY

Връщана стойност:

Integer

Пример:

Sub ExamplePixelTwips

    MsgBox "" & TwipsPerPixelX() & " туипа * " & TwipsPerPixelY() & " туипа", 0, "Размер на пиксела"

End Sub