Функция TwipsPerPixelX

Връща броя туипове, съответстващ на ширината на един пиксел.

Синтаксис:

n = TwipsPerPixelX

Връщана стойност:

Integer

Пример:

Sub ExamplePixelTwips

    MsgBox "" & TwipsPerPixelX() & " туипа * " & TwipsPerPixelY() & " туипа", 0, "Размер на пиксела"

End Sub