Други команди

Това е списък на функциите и операторите, които не са включени в останалите категории.

Оператор Beep

Изсвирва тон през високоговорителя на компютъра. Звукът зависи от системата и не можете да променяте силата или височината му.

Функция Shell

Стартира друго приложение и ако е необходимо определя съответния стил на прозорец.

Оператор Wait

Прекъсва изпълнението на програмата за времето, зададено от вас в милисекунди.

Функция GetSystemTicks

Връща броя системни тактове, докладван от операционната система. Можете да използвате тази функция, за да оптимизирате някои процеси.

Функция Environ

Връща стойността на променлива от обкръжението като низ. Променливите от обкръжението зависят от вида на използваната операционна система.

Функция GetSolarVersion

Връща вътрешния номер на текущата версия на LibreOffice.

Функция GetGuiType

Връща числова стойност, отразяваща вида на графичния потребителски интерфейс.

Функция TwipsPerPixelX

Връща броя туипове, съответстващ на ширината на един пиксел.

Функция TwipsPerPixelY

Връща броя туипове, съответстващ на височината на един пиксел.

Функция CreateUnoStruct

Създава екземпляр от структурен тип на Uno.

Функция CreateUnoService

Връща екземпляр на услуга на Uno от ProcessServiceManager.

Функция GetProcessServiceManager

Връща диспечера на услуги ProcessServiceManager (централният обект ServiceManager на Uno).

Функция CreateUnoDialog

Създава Uno обект на Basic, който представя диалогов прозорец на Uno по време на изпълнението на програма на Basic.

Функция CreateUnoListener

Създава екземпляр на интерфейса Listener.

Функция CreateUnoValue

Връща обект, който представлява стойност със строг тип, базиран на системата от типове на Uno.

Функция CreateObject

Създава обект на UNO. В Windows може да създава и OLE обекти.

Този метод създава екземпляри на класа, подаден като параметър.

Функция GetDefaultContext

Връща подразбирания контекст на фабриката за услуги на процеса, ако съществува, и null в противен случай.

Оператор ThisComponent

Адресира активния компонент с цел четене и промяна на свойствата му. ThisComponent се използва в кода на Basic в документ и представя документа, на който принадлежи кодът. Типът на обекта, връщан от ThisComponent, зависи от типа на документа.

GlobalScope

Изходният код и диалоговите прозорци на Basic са организирани в система от библиотеки.