Функция InStrRev [VBA]

Връща позицията на низ в друг низ, започвайки от дясната му страна.

Икона Внимание

Тази функция или константа се разрешава с оператор Option VBASupport 1, поставен преди изпълнимия програмен код в модула.


Функцията InStrRev връща позицията, в която е намерено съответствие, започвайки от дясно. Ако низът не бъде намерен, функцията връща 0.

Синтаксис:

InStrRev (Text1 As String, Text2 As String [,Start As Long] [, Compare As Integer])

Резултат:

Long

Параметри:

Text1: низът, който да бъде претърсен.

Text2: низът, който се търси.

Start: незадължителен числов израз – позиция в низа, броено от ляво, от която започва търсенето. Ако бъде пропуснат, търсенето започва от последния знак. Максималната разрешена стойност е 65535.

Compare: незадължителен числов израз, определящ начина на сравняване. Стойността на този параметър може да бъде

1: Подразбираната стойност 1 означава текстово сравнение, нечувствително към регистъра на буквите.

0: Стойност 0 указва двоично сравнение, което е чувствително към регистъра.

За да избегнете грешки при изпълнение, не задавайте параметър Compare, ако първият параметър е пропуснат.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExamplePosition

Dim sInput As String

Dim iPos As Integer

 sInput = "Книгата е на масата"

 iPos = InStrRev(sInput,"книгата",10,1) ' Връща 1, търсенето игнорира регистъра

 Print iPos 

 iPos = InStrRev(sInput,"книгата",10,0) ' Връща 0, търсенето зачита регистъра

 Print iPos

End Sub