Редактиране на дължината на низове

Следващите функции определят дължини на низове и сравняват низове.

Функция InStr

Връща позицията на низ в друг низ.

Функция Len

Връща броя на знаците в низ или броя байтове, необходими за съхраняването на променлива.

Функция StrComp

Сравмява два низа и връща числова стойност, представяща резултата от сравнението.