Функция RTrim

Изтрива интервалите в края на низ.

Виж също: функция LTrim

Синтаксис:

RTrim (Text As String)

Връщана стойност:

String

Параметри:

Text: израз със стойност низ.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleSpaces

Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String

  sText2 = " <*Las Vegas*> "

  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)

  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "

  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)

  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)

  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"

  MsgBox sOut

End Sub