Оператор RSet

Подравнява низ от лявата страна или копира стойност от потребителски тип в друга променлива от друг потребителски тип.

Синтаксис:

RSet Text As String = Text или RSet Variable1 = Variable2

Параметри:

Text: низова променлива.

Text: низ, който искате да подравните надясно.

Variable1: име на променлива от потребителски тип, в която искате да копирате.

Variable2: име на променлива от потребителски тип, от която искате да копирате.

Ако низът е по-къс от низовата променлива, LSet го подравнява надясно в нея. Останалите позиции в променливата се заместват с интервали. Ако низът е по-дълъг от променливата, излишните знаци се отрязват и само останалите се подравняват надясно в променливата.

С оператора RSet можете също така да копирате стойността на променлива от потребителски тип в друга.

В следващия пример операторите RSet и LSet са използвани за промяна на подравняването на низ.

Пример:

Sub ExampleRLSet

Dim sVar As String

Dim sExpr As String

  sVar = String(40,"*")

  sExpr = "SBX"

  ' Подравняваме надясно „SBX“ в 40-знаков низ

  ' Заменяме звездичките с интервали

  RSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(5,"*")

  sExpr = "123457896"

  RSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(40,"*")

  sExpr = "SBX"

  ' Подравняваме наляво „SBX“ в 40-знаков низ

  LSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(5,"*")

  sExpr = "123456789"

  LSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

End Sub