Функция Right

Връща най-десните n знака от низ.

Виж също: функция Left.

Синтаксис:

Right (Text As String, n As Long)

Връщана стойност:

String

Параметри:

Text: низов израз, от чиято стойност да се извлекат най-десните знаци.

n: числов израз, който задава желания брой на знаците в резултата. Ако n = 0, се връща низ с нулева дължина. Максималната разрешена стойност е 65535.

Следващият пример преобразува дата от формат ГГГГ-ММ-ДД в американския формат ММ/ДД/ГГГГ.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInput = InputBox("Моля, въведете дата в международния формат „ГГГГ-ММ-ДД“")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub