Функция Mid и оператор Mid

Връща указаната част от стойност – низ (функция Mid) или заменя част от низ с друг низ (оператор Mid).

Синтаксис:

Mid (Text As String, Start As Long [, Length As Long]) или Mid (Text As String, Start As Long, Length As Long, Text As String)

Връщана стойност:

String (само то функция)

Параметри:

Text: низов израз, чиято стойност да бъде променена.

Start: числов израз, който задава началната позиция за замяна на текст или за извличане на резултат. Максималната разрешена стойност е 65535.

Length: числов израз, който задава желания брой на знаците в резултата. Максималната разрешена стойност е 65535.

Ако параметърът Length бъде пропуснат във функцията Mid, се връщат всички знаци от началната позиция до края на низа.

Ако параметърът Length в оператора Mid е по-малък от дължината на текста, който трябва да бъде заменен, текстът се скъсява до зададената дължина.

Text: низът, с който да се замести указаната част от стойността (оператор Mid).

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInput = InputBox("Моля, въведете дата в международния формат „ГГГГ-ММ-ДД“")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub