Функция Format

Преобразува число в низ и го форматира по зададен от вас начин.

Синтаксис:

Format (Number [, Format As String])

Връщана стойност:

String

Параметри:

Number: числов израз, чиято стойност да се преобразува във форматиран низ.

Format: низ – форматиращ код за числото. Ако параметърът Format е пропуснат, функцията Format работи като Str.

Кодове за форматиране

Следващият списък описва кодовете, които можете да използвате за форматиране на число:

0: ако Number съдържа цифра в позицията на 0 във форматиращия код, се показва цифрата, а в противен случай се показва нула.

Ако Number съдържа по-малко цифри от броя нули във форматиращия код (в цялата и/или дробната част), се показват водещи или завършващи нули. Ако числото съдържа повече цифри в цялата си част, отколкото са нулите във форматиращия код, допълнителните цифри се показват без форматиране.

Дробната част в числото се закръглява според броя нули вдясно от десетичния разделител в параметъра Format.

#: ако Number съдържа цифра в позицията на заместителя # в параметъра Format, се показва цифрата, иначе в тази позиция не се показва нищо.

Този знак работи като 0, но ако знаците # са повече от цифрите в числото, не се показват водещи или завъшващи нули. Включват се само значещите цифри от числото.

.: десетичният разделител определя броя на цифрите в цялата и дробната част на форматираното число.

Ако форматиращият код съдържа само знаци # вляво от десетичния разделител, числата, по-малки от 1, започват с десетичен разделител. За да се показва винаги 0 в началото на дробни числа, използвайте 0 за първата цифра вляво от десетичния разделител.

%: умножава числото по 100 и вмъква знак за проценти (%) там, където се намира във форматиращия код.

E- E+ e- e+: ако форматиращият код съдържа поне един заместител за цифра (0 или #) вдясно от символа E-, E+, e- или e+, числото се форматира в експоненциален запис. Буквата E или e се вмъква между числото и експонентата. Броят заместващи знаци за цифри вдясно от символа определя броя на цифрите в експонентата.

Ако експонентата е отрицателна, точно преди нея се показва минус при E-, E+, e- и e+. Ако експонентата е положителна, при нея се показва знак плюс само при E+ или e+.

Разделителят на хилядите се показва ако се съдържа във форматиращия код, ограден от заместващи знаци за цифри (0 или #).

Употребата на точка като разделител на хилядите или на дробната част зависи от регионалните настройки. Когато въвеждате число направо в кода на Basic, винаги използвайте точка за разделител на дробната част. Знакът, който се показва на екрана като десетичен разделител, зависи от формата за числа в системните настройки.

- + $ ( ) интервал: плюс (+), минус (-), долар ($), интервал или скоби, включени във форматиращия кода, се показват точно както са въведени.

За да включите други знаци освен изброените, трябва да поставите пред тях обратна наклонена черта (\) или да ги оградите с кавички (" ").

\: обратно наклонената черта предизвиква показване на следващия знак от форматиращия код.

Знаците във форматиращия код, които имат специално значение, могат да се показват буквално само ако са предшествани от обратна наклонена черта. Самата тя не се показва, освен ако я въведете два пъти във форматиращия код (\\).

Знаците, пред които трябва да има обратно наклонена черта във форматиращия код, за да се покажат буквално, са тези за форматиране на дати и часове (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :), за форматиране на числа (#, 0, %, E, e, запетая, точка) и за форматиране на низове (@, &, <, >, !).

Можете да използвате и изброените по-долу предварително дефинирани числови формати. С изключение на „General Number“ всички те връщат десетично число с две дробни позиции.

Ако използвате предварително дефинирани формати, името на формата трябва да е оградено в кавички.

Предварително дефиниран формат

General Number: числата се показват както се въвеждат.

Currency: вмъква знак за долар пред числото и огражда отрицателните числа в скоби.

Fixed: показва поне една цифра пред десетичния разделител.

Standard: показва числата с разделител на хилядите.

Percent: умножава числото по 100 и добавя знак за проценти.

Scientific: показва числото в експоненциален запис (например 1.00E+03 за 1000).

Форматиращият код може да бъде разделен на три части с точки и запетаи. Първата част задава формата за положителни стойности, втората – за отрицателни и третата – за нули. Ако зададете само един форматиращ код, той важи за всякакви числа.

Локалът, използван за форматиране на числа, дати и парични суми в LibreOffice Basic, може да се задава в - Езикови настройки - Езици. Във форматиращите кодове на Basic десетичната точка (.) винаги се използва като заместител за дробния разделител от локала и се замества автоматично със съответния знак.

Същото важи за настройките за формат на дата, час и валута от локала. Кодът на формат в Basic ще бъде интерпретиран и изписан според настройките на локала.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleFormat

    MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")

    ' В изходен код на Basic винаги използвайте точка за отделяне на дробната част на число.

    ' В английски локал показва 6,328.20, в немски – 6.328,20.

End Sub