Редактиране на съдържанието на низове

Следващите функции служат за редактиране, форматиране и подравняване на съдържанието на низове. За слепване (конкатениране) на низове използвайте операцията &.

Функция Format

Преобразува число в низ и го форматира по зададен от вас начин.

Функция LCase

Преобразува всички главни букви в низа в малки.

Функция Left

Връща указан брой от най-левите знаци в низ.

Оператор LSet

Подравнява низ от лявата страна или копира стойност от потребителски тип в друга променлива от друг потребителски тип.

Функция LTrim

Премахва водещите интервали в началото на низ.

Функция Mid и оператор Mid

Връща указаната част от стойност – низ (функция Mid) или заменя част от низ с друг низ (оператор Mid).

Функция Right

Връща най-десните n знака от низ.

Оператор RSet

Подравнява низ от лявата страна или копира стойност от потребителски тип в друга променлива от друг потребителски тип.

Функция RTrim

Изтрива интервалите в края на низ.

Функция Trim

Премахва всички интервали от началото и края на низ.

Функция UCase

Преобразува малките букви в низ в главни.

Функция Split

Връща масив от поднизове на даден низ.

Функция Join

Връща низ, образуван от подредени в масив поднизове.

Функция ConvertToURL

Преобразува системно файлово име в URL.

Функция ConvertFromURL

Преобразува файлов URL в системно файлово име.