Функция Space

Връща низ, състоящ се от указания брой интервали.

Синтаксис:

Space (n As Long)

Връщана стойност:

String

Параметри:

n: числов израз, определящ броя на интервалите в низа. Максималната разрешена стойнсот на n е 65535.

Кодове за грешка:

5 Невалидно извикване на процедура

Пример:

Sub ExampleSpace

Dim sText As String,sOut As String

Dim iLen As Integer

  iLen = 10

  sText = "Las Vegas"

  sOut = sText & Space(iLen) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*2) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*4) & sText & Chr(13)

  MsgBox sOut, 0, "Информация:"

End Sub