Преобразуване на код ASCII/ANSI в низове

Следващите функции преобразуват низове от и към код ASCII или ANSI.

Функция Asc

Връща стойността на първия знак от низ според кода ASCII (American Standard Code for Information Interchange, американски стандартен код за обмен на информация).

Функция Chr

Връща знака, съответстващ на зададения знаков код.

Функция Str

Преобразува числова стойност в низ.

Функция Val

Преобразува низ в числова стойност.

Функция CByte

Преобразува низ или число към типа Byte.