Операции за сравняване

Операциите за сравнение сравняват стойностите на два израза. Резултатът е от тип Boolean и показва дали операцията има стойност True (-1) или False (0).

Синтаксис:

Result = Expression1 { = | < | > | <= | >= } Expression2

Параметри:

Result: булева променлива за резултата от сравнението (True или False).

Expression1, Expression2: числови стойности или низове, които да бъдат сравнени.

Операции за сравнение

= : равно на

< : по-малко

> : по-голямо

<= : по-малко или равно

>= : по-голямо или равно

<> : различно

Пример:

Sub ExampleUnequal

Dim sFile As String

Dim sRoot As String ' Главна директория за файлов вход/изход

  sRoot = "c:\"

  sFile = Dir$( sRoot ,22)

  If sFile <> "" Then

    Do

      MsgBox sFile

      sFile = Dir$

    Loop Until sFile = ""

  End If

End Sub