Функция IsUnoStruct

Връща True, ако даденият обект е структура на Uno.

Синтаксис:

IsUnoStruct(Uno type)

Връщана стойност:

Bool

Параметри:

Uno type : A UnoObject

Пример:

Sub Main

Dim bIsStruct

' Създаваме екземпляр на услуга

Dim oSimpleFileAccess

oSimpleFileAccess = CreateUnoService( "com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess" )

bIsStruct = IsUnoStruct( oSimpleFileAccess )

MsgBox bIsStruct ' Показва False, тъй като oSimpleFileAccess не е структура

' Създаваме екземпляр на структура от тип Property

Dim aProperty As New com.sun.star.beans.Property

bIsStruct = IsUnoStruct( aProperty )

MsgBox bIsStruct ' Показва True, тъй като aProperty е структура

bIsStruct = IsUnoStruct( 42 )

MsgBox bIsStruct ' Показва False, тъй като 42 не е структура

End Sub