Оператор Set

Присвоява обръщение към обект на променлива или свойство.

Синтаксис:

Set ObjectVar = Object

Параметри:

ObjectVar: променлива или свойство, което изисква обръщение към обект.

Object: обектът, който да бъде присвоен на променливата или свойството.

Nothing: присвойте на променлива обекта Nothing, за да отмените предишно присвояване.

Пример:

Sub ExampleSet

Dim oDoc As Object

    Set oDoc = ActiveWindow

    Print oDoc.Name

End Sub